Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

Rekrutacja na studia wyższe
rok akademicki 2017/2018

e-Rekrutacja na studia drugiego stopnia - rok akademicki 2017/2018
 od 1.02.2018 r. do 14.02.2018 r. 
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, kierunki: informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, kierunki: inżynieria środowiska, włókiennictwo - studia stacjonarne, budownictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne
Zapraszamy na studia
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
Zapraszamy na studia
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
Zapraszamy na studia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
Zapraszamy na studia
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Organizacja potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

 1. Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
 2. Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

---------------------------------------

 1. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 2. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, o których mowa w art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jest uprawniony wydział posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów – wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów.

---------------------------------------

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
 1. świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 2. zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

Efekty uczenia się potwierdza się tylko osobie starającej się o przyjęcie na studia w ATH w trybie potwierdzania efektów uczenia się.

---------------------------------------

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się składa następujące dokumenty:

 1. wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów [pobierz dokument]
 2. ankietę osobową [pobierz dokument]
 3. dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji, o których mowa w § 4 Uchwały nr 1079/06/V/2015 , potwierdzone przez uczelnię: kopia oryginału świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 4. dokument lub dokumenty potwierdzające staż pracy określony w § 4 Uchwały nr 1079/06/V/2015 ,
 5. podanie o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się [pobierz dokument]
 6. kopię dowodu osobistego poświadczoną przez uczelnię,
 7. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym),
 8. potwierdzenie wniesienia opłaty, za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się.

---------------------------------------

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty kandydat składa w teczce w dziekanacie wydziału prowadzącego kierunek studiów, na którym ma zostać przeprowadzone potwierdzenie efektów uczenia się.

Terminy składania dokumentów

 • do 31 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od 1 października,
 • do 31 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

---------------------------------------

Proces weryfikacji efektów uczenia się

 1. W procesie weryfikacji efektów uczenia się dokonuje się potwierdzenia zbieżności tych efektów, opisanych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, efektami kształcenia, określonymi dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych w programie studiów modułów kształcenia wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.
 2. Zaliczenie modułu kształcenia, dokonane w procesie weryfikacji efektów uczenia się, znajduje potwierdzenie w pozytywniej ocenie (tzn. 3,0 i wyższej) z tego modułu, wg skali ocen przyjętej w Regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 3. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 4. Szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa rada wydziału prowadzącego ten kierunek.

---------------------------------------

Komisja weryfikująca, zadania oraz terminy podjęcia decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się

 1. W celu sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów powołuje się komisje weryfikujące efekty uczenia się.
 2. Komisję weryfikującą, odrębną dla każdego kierunku studiów, powołuje dziekan i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzi minimum trzech nauczycieli akademickich.
 3. Zadaniem komisji weryfikującej jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych indywidualnie dla każdej osoby, która wystąpi z wnioskiem o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
 4. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się i komisji weryfikującej
 5. Ocena komisji weryfikującej jest ostateczna.
 6. Decyzja o potwierdzeniu efektów uczenia się powinna zostać podjęta w terminach:
  • do 30 czerwca – w przypadku studiów rozpoczynających się od 1 października,
  • do 31 stycznia – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 7. Komisja weryfikująca przedstawia wyniki weryfikacji, w tym protokół, dziekanowi wydziału.

---------------------------------------

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

 1. Osoba, której komisja weryfikująca potwierdziła efekty uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, może starać się o przyjęcie na studia na ten kierunek, poziom i profil kształcenia.
 2. Warunki przyjęcia na studia osób, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Senatu ATH w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów [Pobierz plik]
 3. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając ocenę komisji weryfikującej oraz ranking kandydatów.
 4. Decyzja o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się powinna zostać podjęta w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki.

---------------------------------------

Liczba miejsc

 1. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 2. Liczbę miejsc dla osób przyjmowanych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala się corocznie, łącznie z limitami przyjęć podczas rekrutacji.

---------------------------------------

Opłaty za usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się

 1. Za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się ATH pobiera opłaty.
 2. Wysokość opłat ustala rektor.
 3. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy ATH przed złożeniem wymaganych dokumentów.
 4. Z osobami przystępującymi do potwierdzenia efektów uczenia się ATH zawiera umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej [pobierz dokument]

---------------------------------------

AKTY PRAWNE

 • Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej
  z dnia 23 czerwca 2015 roku
  w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów uczenia się [Pobierz plik]
 • Zarządzenie Nr 983/2015/2016 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów druków obowiązujących w procedurze potwierdzania efektów uczenia się [Pobierz plik]
 • Uchwała Nr 1075/05/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej
  z dnia 19 maja 2015 roku
  w sprawie zasad przyjęć do Akademii Techniczno-Humanistycznej w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów pierwszego oraz drugiego stopnia [Pobierz plik]
01 grudzień 2017
Studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 24 października 2017 r. nadał Wydziałowi Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
na kierunku budownictwo.
Czytaj dalej >
29 wrzesień 2017
Kierunki studiów, rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku)
Informujemy, że rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 (tj. od lutego 2018 roku) prowadzona będzie w terminie od 1 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.

na poniżej podanych wydziałach/kierunkach:
Czytaj dalej >
12 wrzesień 2017
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie na studenckie staże WBMiIWydział Budowy Maszyn i Informatyki otrzymał dofinansowanie w kwocie ok. 1 mln. zł na programy stażowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłoszonego przez NCBR na projekt pt. Staż-startem do kariery inżyniera XXI wieku. Programem stażowym zostaną objęci studenci/absolwenci wszystkich kierunków prowadzonych na WBMiI, tj.:
- automatyki i robotyki,
- informatyki I i II stopnia,
- mechaniki i budowy maszyn I i II stopnia,
- zarządzania i inżynierii produkcji I i II stopnia.
Czytaj dalej >