Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching

piątek, 18 Paź 2019

Planowane rozpoczęcie kolejnej edycji kursu:

9 listopada 2019, 10 spotkań, po 5 godzin lekcyjnych, od godz. 9:00-13:00 w soboty

Miejsce szkolenia: ul. Willowa 2, budynek L, 4 piętro, sala 406

Zapisy mailowe: mzarebska@ath.bielsko.pl , informacje pod numerem telefonu 33 82 79 318

Program szkolenia:

Część  I – Podstawy sieci

 • Sieci komputerowe
 • Konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych
 • Protokoły sieciowe i komunikacyjne
 • Dostęp do sieci
 • Warstwa łącza danych – Technologia ethernet
 • Warstwa sieci
 • Warstwa transportowa
 • Adresacja IPv4 i IPv6
 • Podział sieci na podsieci
 • Warstwa aplikacji
 • Sieć komputerowa – podsumowanie
 • Projekt, Zaliczenie sem.1

Część II – Podstawy Routingu i Switchingu

 • Wprowadzenie do przełączania w sieciach
 • Podstawy konfiguracji przełączników
 • Wirtualne sieci VLAN
 • Podstawy routingu
 • Inter-VLAN routing
 • Routing statyczny
 • Routing dynamiczny
 • OSPF jenoobszarowy
 • Listy dostępowe ACL
 • Dynamiczne przydzielanie adresów DHCP
 • Translacja adresów NAT
 • Zaliczenie sem.2

Cena (obejmuje cz.I i II): 1400 zł (cena obejmuje udział w szkoleniu, multimedialne materiały szkoleniowe, certyfikat);

Informacja o prowadzącym szkolenie: mgr inż. Marcin Gizycki, Kierownik ACI, Instruktor Akademii Cisco

—————

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała (Organizator);

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej możliwy jest pod numerem tel. 33 8279344 lub adresem email iod@ath.bielsko.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji Szkolenia Cisco CCNA (Szkolenie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w tym:

– sporządzenia list uczestników,

– przygotowania dyplomów ukończenia kursu,

– prowadzenia korespondenci z uczestnikami kursu,

– rekrutacji na kolejne edycje kursu,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (operator WebAnkieta.pl),

– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy w systemach informatycznych Organizatora. Ze względu na charakter umieszczenia danych osobowych w postaci wizerunku w mediach nie określa się okresu ich przechowywania;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Szkoleniu;

9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020

piątek, 27 Wrz 2019

Kierunki studiów drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego
roku akademickiego 2019/2020 (tj. od lutego 2020 roku),
na które prowadzona będzie Rekrutacja
od 3 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

 

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

informatyka

ogólnoakademicki

drugiego
stopnia (mgr)

mechanika i budowa maszyn ogólnoakademicki

drugiego
stopnia (mgr)

zarządzanie i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

drugiego
stopnia (mgr)

budownictwo

ogólnoakademicki

drugiego
stopnia (mgr)

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki

drugiego
stopnia (mgr)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki

drugiego
stopnia (mgr)

transport

ogólnoakademicki

drugiego
stopnia (mgr)

drugiego
stopnia (mgr)

Komisja Rekrutacyjna – harmonogram

piątek, 27 Wrz 2019

Informujemy, że w terminie 27 września br. (tj. piątek) oraz 30 września br. (tj. poniedziałek)
wpisu na studia należy dokonać zgodnie z podanym harmonogramem:

——————

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Sala L-105 (Dziekanat Wydziału, budynek L, I piętro)
Kierunki studiów: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 8:00 – 10:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 12:00 – 16:00

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Sala L-116 (budynek L, I piętro)
Kierunki studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 12:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 12:00 – 16:00

 

Wydział Zarządzania i Transportu
Sala L-205 (Dziekanat Wydziału, budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: analityka i komunikacja w biznesie, socjologia, transport, zarządzanie
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 8:00 – 10:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 8:00 – 10:00

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Sala L-211 (Dziekanat Wydziału, budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: filologia, specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska,
filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
27.09.2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 14:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 10:00 – 14:00

 

Wydział Nauk o Zdrowiu
Sala L-219A (budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
27.09.2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 14:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 10:00 – 14:00

Obowiązkowy wpis na studia

czwartek, 26 Wrz 2019

Informujemy kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów oraz dokonania wpisu na listę studentów
w terminie 27 września br. (tj. piątek) oraz 30 września br. (tj. poniedziałek)

 

Wpis na studia polega na:

 1. dostarczeniu wymaganych dokumentów
 2. złożeniu wypełnionej karty wpisu na listę studentów, ankiety osobowej kandydata, podania, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
 3. dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł, którą można wpłacić poprzez bankowość internetową lub tradycyjnie na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261

w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

 

UWAGA: Niezłożenie dokumentów oraz brak wpisu w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z podjęcia studiów.

 

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Sala L-105 (Dziekanat Wydziału, budynek L, I piętro)
Kierunki studiów: automatyka i robotyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 8:00 – 10:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 12:00 – 16:00

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Sala L-116 (budynek L, I piętro)
Kierunki studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 12:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 12:00 – 16:00

 

Wydział Zarządzania i Transportu
Sala L-205 (Dziekanat Wydziału, budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: analityka i komunikacja w biznesie, socjologia, transport, zarządzanie
27.09. 2019 r. (tj. piątek): 8:00 – 10:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 8:00 – 10:00

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Sala L-211 (Dziekanat Wydziału, budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: filologia, specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska,
filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
27.09.2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 14:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 10:00 – 14:00

 

Wydział Nauk o Zdrowiu
Sala L-219A (budynek L, II piętro)
Kierunki studiów: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
27.09.2019 r. (tj. piątek): 10:00 – 14:00
30.09.2019 r. (tj. poniedziałek): 10:00 – 14:00

Rekrutacja na kierunek pedagogika pierwszego stopnia – profil praktyczny

poniedziałek, 9 Wrz 2019

Informujemy, że w terminie od 9 września br. do 19 września br. prowadzona jest rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika.

 

Na kierunku prowadzone są specjalności:
– pedagogika szkolna i terapia pedagogiczna
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. rejestracja elektroniczna: 9.09 – 19.09.2019 r.
 2. ogłoszenie wyników: 20.09.2019 r.
 3. wpisy kandydatów: 23.09 – 30.09.2019 r.

 

Studia II stopnia na kierunku Transport

środa, 28 Lis 2018

W związku z uzyskaniem przez Wydział Zarządzania i Transportu we wrześniu b.r. uprawnień do prowadzenia studiów ogólnoakademickich II stopnia na kierunku Transport, od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na ww. studia.

 

Program kształcenia obejmuje III semestry w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla dwóch specjalności: bezpieczeństwo i planowanie w transporcie oraz transport drogowy.

 

W trakcie studiów studenci zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabędą niezbędne umiejętności do pracy badawczej. Absolwenci kierunku będą posiadać poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Będą również przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

 

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci nabędą ponadto umiejętności w zakresie metod planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

W ramach specjalności Transport drogowy studenci dodatkowo zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w zakresie konstrukcji pojazdu, rozwiązań inżynierii ruchu drogowego a także wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabędą umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.

 

Plany studiów dostępne są na stronie WZiT:

http://wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/plany/88-plany-studiow

 

Zapraszamy na studia

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast