Potwierdzanie efektów uczenia się

Organizacja potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

 1. Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.
 2. Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
 3. Efekty uczenia się potwierdza się w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 4. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, o których mowa w art. 9b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Do potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jest uprawniony wydział posiadający co najmniej pozytywną ocenę programową na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku studiów – wydział posiadający uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny, do których jest przyporządkowany ten kierunek studiów.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 1. świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 2. zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

Efekty uczenia się potwierdza się tylko osobie starającej się o przyjęcie na studia w ATH w trybie potwierdzania efektów uczenia się.

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się składa następujące dokumenty:

 1. wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
 2. ankietę osobową
 3. dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji, o których mowa w § 4 Uchwały nr 1079/06/V/2015 , potwierdzone przez uczelnię: kopia oryginału świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 4. dokument lub dokumenty potwierdzające staż pracy określony w § 4 Uchwały nr 1079/06/V/2015 ,
 5. podanie o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
 6. kopię dowodu osobistego poświadczoną przez uczelnię,
 7. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym),
 8. potwierdzenie wniesienia opłaty, za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty kandydat składa w teczce w dziekanacie wydziału prowadzącego kierunek studiów, na którym ma zostać przeprowadzone potwierdzenie efektów uczenia się.

Terminy składania dokumentów:
do 31 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od 1 października,
do 31 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

Proces weryfikacji efektów uczenia się:

 1. W procesie weryfikacji efektów uczenia się dokonuje się potwierdzenia zbieżności tych efektów, opisanych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, efektami kształcenia, określonymi dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych w programie studiów modułów kształcenia wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.
 2. Zaliczenie modułu kształcenia, dokonane w procesie weryfikacji efektów uczenia się, znajduje potwierdzenie w pozytywniej ocenie (tzn. 3,0 i wyższej) z tego modułu, wg skali ocen przyjętej w Regulaminie studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 3. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 4. Szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa rada wydziału prowadzącego ten kierunek.

Komisja weryfikująca, zadania oraz terminy podjęcia decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się

 1. W celu sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów powołuje się komisje weryfikujące efekty uczenia się.
 2. Komisję weryfikującą, odrębną dla każdego kierunku studiów, powołuje dziekan i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzi minimum trzech nauczycieli akademickich.
 3. Zadaniem komisji weryfikującej jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych indywidualnie dla każdej osoby, która wystąpi z wnioskiem o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
 4. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się i komisji weryfikującej
 5. Ocena komisji weryfikującej jest ostateczna.
 6. Decyzja o potwierdzeniu efektów uczenia się powinna zostać podjęta w terminach:
  do 30 czerwca – w przypadku studiów rozpoczynających się od 1 października,
  do 31 stycznia – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 7. Komisja weryfikująca przedstawia wyniki weryfikacji, w tym protokół, dziekanowi wydziału.

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:

 1. Osoba, której komisja weryfikująca potwierdziła efekty uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, może starać się o przyjęcie na studia na ten kierunek, poziom i profil kształcenia.
 2. Warunki przyjęcia na studia osób, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Senatu ATH w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów
 3. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, uwzględniając ocenę komisji weryfikującej oraz ranking kandydatów.
 4. Decyzja o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się powinna zostać podjęta w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki.

Liczba miejsc

 1. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 2. Liczbę miejsc dla osób przyjmowanych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala się corocznie, łącznie z limitami przyjęć podczas rekrutacji.

Opłaty za usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się

 1. Za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się ATH pobiera opłaty.
 2. Wysokość opłat ustala rektor.
 3. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy ATH przed złożeniem wymaganych dokumentów.
 4. Z osobami przystępującymi do potwierdzenia efektów uczenia się ATH zawiera umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

Akty prawne:

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Pobierz informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831

A+
Zmień kontrast