Inżynieria środowiska

Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w Twoim życiu. Warto ją podjąć z rozmysłem i na podstawie rzetelnych informacji.

 

Zobacz materiały, w których prezentujemy kierunek studiów inżynieria środowiska. Dowiesz się również z nich, jak aplikować na studia wyższe w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Profil:

ogólnoakademicki

I tura rekrutacji od 1 do 16 lutego 2021 r.

Studia stacjonarne:

– drugiego stopnia (mgr)

Dla kogo kierunek studiów inżynieria środowiska?

Dla osób, które chcą mieć realny wpływ na otoczenie i środowisko, w którym żyjemy. Podczas studiów dowiesz się w jaki sposób racjonalnie korzystać z zasobów środowiska, nauczysz się projektować, wykonywać inwestycje i przyczyniać się do minimalizowania skutków wpływu człowieka na środowisko.

Polecamy wybór tego kierunku, jeśli pasjonują Cię zagadnienia z zakresu nauk ścisłych oraz przyrodniczych. Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie praca w pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach oraz placówkach i instytucjach naukowo-badawczych.

Opis kierunku

Inżynieria Środowiska jest dyscypliną techniczną, której głównym celem jest wykorzystanie wiedzy naukowej i inżynierskiej do minimalizowania niekorzystnych skutków oddziaływania rozwoju społecznego i gospodarczego na środowisko przyrodnicze. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

 1. projektowania i eksploatowania instalacji służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 2. właściwego wykorzystania zasobów wodnych (ochrona rzek, ochrona przed powodzią),
 3. bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania odpadów,
 4. rekultywacji terenów zdegradowanych,
 5. urządzeń i technologii oczyszczania powietrza atmosferycznego przed szkodliwymi pyłami i gazami,
 6. monitoringu środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 

Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria środowiska oraz realizacja praktyki zawodowej dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w trzech specjalnościach:
– instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń
– inżynieria hydrotechniczna – bez ograniczeń
– konstrukcyjno-budowlana – w ograniczonym zakresie. Uprawnienia mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zależności od posiadanego wykształcenia (inżynier lub magister inżynier).

 

Potencjalne miejsca pracy:

 1. biura projektowe z zakresu z budownictwa wodnego,
 2. stacje poboru i uzdatniania wody, laboratoria analityczne, oczyszczalnie ścieków
 3. przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 4. działy BHP i środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 5. referaty ochrony środowiska w administracji centralnej i samorządzie terytorialnym (gmina, powiat, województwo)
 6. placówki naukowo-badawcze i w instytucje sprawujące nadzór nad przestrzeganiem norm jakości środowiska np. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

 

Specjalności na studiach I stopnia:
– Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
– Inżynieria krajobrazu

 

Specjalność na studiach II stopnia:
– Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Dlaczego warto studiować inżynierię środowiska? Zobacz sam.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831