Kandydaci z niepełnosprawnościami

Studiuj bez barier na Akademii Techniczno-Humanistycznej

Uczelnia udziela wsparcia w zakresie wyrównania szans edukacyjnych studentów i doktorantów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i podejmuje działania w kierunku likwidacji istniejących na jej terenie barier organizacyjnych i architektonicznych. Udziela również wsparcia pracownikom Uczelni, którzy mają kontakt ze studentami i doktorantami z niepełnosprawnością. Dedykowaną jednostką organizacyjną w tym zakresie jest Biuro Wsparcia Studentów.

Uczelnia wspiera studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia przez:
– możliwość korzystania z pomocy asystenta dydaktycznego;
– możliwość zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez uczestnictwo za pomocą wideokonferencji lub zwiększenia dopuszczalnej liczby godzin nieobecności na zajęciach z opcją nadrobienia ich w sposób ustalony z prowadzącym zajęcia),
– możliwość zmiany miejsca/ terminu egzaminu,
– wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia.

 

Uczelnia wypłaca studentom z niepełnosprawnościami stypendia w wysokości:
I grupa (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności) 1600,00 zł;
II grupa (orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności): 600,00 zł;
III grupa (orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności): 300,00 zł.

 

Warto odnotować, że zajęcia egzaminy odbywają się w miejscach wolnym od barier architektonicznych. Na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej znajdują się oznakowane miejsca parkingowe, jak również infrastruktura dla wózków inwalidzkich: windy (za wyjątkiem budynku „B”), progi, podjazdy, toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, na postawie porozumienia władz Uczelni z Urzędem Miasta Bielska-Białej studenci niepełnosprawni ruchowo są dowożeni do i z Uczelni. Modelowym przykładem architektonicznych działań dostosowawczych są budynki: „C” i „L”. Na terenie kampusu uczelni znajduje się nowoczesna hala sportowa.

 

W Czytelni Ogólnej uczelnianej biblioteki, usytuowanej na parterze  budynku L, gdzie  istnieje możliwość zaparkowania samochodu blisko wejścia, a brak progów oraz wykładziny ułatwiają poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,   znajduje się stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w 23-calowy monitor, umożliwiający łatwe powiększenie tekstu, klawiaturę przystosowaną dla osób niewidomych i słabowidzących  słuchawki. Zainstalowano również oprogramowanie IVONA Text-to-Speech. Biblioteka dysponuje katalogiem on-line Prolib zawierającym opisy bibliograficzne wszystkich dostępnych w bibliotece zbiorów. Książki dostępne w Wypożyczalni można zamawiać zdalnie. W sieci uczelnianej, ze strony Biblioteki czytelnicy mają dostęp do pełnotekstowych baz danych polsko- i obcojęzycznych. Do baz na platformie EBSCO można logować się spoza sieci uczelnianej. Hasło dostępu czytelnicy mogą uzyskać drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (telefon 33 82 79 272) lub wysyłając prośbę na adres: biblioteka@ath.bielsko.pl. Biblioteka umożliwia też dostęp na hasło z dowolnego miejsca i na dowolnym nośniku do wersji elektronicznych podręczników akademickich z zakresu informatyki, wydawanych przez wydawnictwo HELION (platforma NASBI. Pracownicy biblioteki służą pomocą w wyszukiwaniu i dostarczaniu materiałów bibliotecznych. Upoważnione osoby mogą odbierać książki z wypożyczalni w imieniu osoby z  niepełnosprawnością. Odpowiedni wzór dokumentu można pobrać ze strony Biblioteki.

 

Podsumowując, system wsparcia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wychodzi naprzeciw potrzebom studentów z niepełnosprawnościami w zakresie  dostępności architektonicznej, dostosowania form kształcenia oraz technologii wspierających.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831