Studia podyplomowe

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Katedra Inżynierii Produkcji
tel. 33 8279 253
e-mail: kip@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Dariusz Plinta

 

Adresaci:
Studia przeznaczone są dla pracowników firm produkcyjnych oraz dla studentów zamierzających podjąć naukę na drugim stopniu studiów na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”.

 

Cel studiów:
– przygotowanie pracowników do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych w zakresie obsługi systemów informatycznych wspomagających procesy projektowania i zarządzania produkcją oraz przygotowanie do wdrożeń tego typu systemów
– przygotowanie pracowników firm z zakresu podstaw zarządzania produkcją i usługami, projektowania systemów produkcyjnych, wdrażania systemów zarządzania oraz wyznaczania kosztów i oceny inwestycji
– przygotowanie pracowników do procesów doskonalenia produkcji, czyli do realizacji różnych projektów, których celem jest zwiększenie produktywności i innowacyjności firmy
– przygotowanie przyszłych studentów do podjęcia studiów magisterskich (II-go stopnia) na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”

 

Czas trwania studiów:
375 godzin (trzy semestry). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Internetowa Rekrutacja Kandydatów trwa

Zarejestruj się tutaj


 

 

Charakterystyka i cele

Studia Podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne” dedykowane są dla absolwentów studiów wyższych inżynierskich i licencjackich kierunków nierolniczych.

Głównym celem studiów podyplomowych „Rolnictwo ekologiczne” jest przekazanie wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działalności rolniczej, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ochrony gleb, gospodarki wodnej i melioracji w rolnictwie, postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwie rolnym, agrometeorologii, uciążliwości emisyjnych w rolnictwie, alternatywnych źródeł energii, ogrodnictwa, sadownictwa, agroturystyki, hodowli ryb i zwierząt gospodarskich, ekologicznej produkcji żywności, prowadzenia gospodarstw rolniczych w sposób ekologiczny oraz marketingu i ekonomiki rolnictwa.

 

Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne mają również na celu:

 1. przygotowanie absolwenta do wykorzystania wiedzy  podczas  prowadzenia różnych form rolnictwa    otwartego na  zasadach zrównoważonego rozwoju,
 2. zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą prowadzić gospodarstwo rolne ukierunkowane na rolnictwo ekologiczne,
 3. przekazanie uczestnikowi szczegółowej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności w ramach prowadzonych zajęć, przydatnych na rynku pracy,
 4. zaznajomienie uczestnika z podstawowymi zagadnieniami technologicznymi związanymi z ochroną środowiska przyrodniczego w rolnictwie,
 5. przekazanie uczestnikom informacji oraz wyrobienie w nim umiejętności prowadzenia działalności rolniczej w oparciu o zasoby lokalne oraz atrakcyjność regionu,
 6. zapoznanie uczestnika z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach w środowisku, które mają wpływ na produkcję zdrowej żywności z poszanowaniem zasobów naturalnych.

 

Program studiów podyplomowych Rolnictwo ekologiczne

Studia 2-semestralne, w 100% zdalne (on-line). Obejmują 279 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela), dwa razy w miesiącu (co drugi tydzień), z przerwą w lipcu i sierpniu. Sumarycznie będzie 18 weekendowych zjazdów. Uczestnicy studiów uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem ukończenia studiów będzie zaliczenie poszczególnych modułów zajęć oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego. Nie przewiduje się prac dyplomowych.

Ważne!  Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo ekologiczne” nadaje kwalifikacje rolnicze, które są uznawane w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bez konieczności zdania państwowego egzaminu w OKE. Ponadto absolwent naszych Studiów będzie miał możliwość zakupu gruntów rolnych oraz uzyska uprawnienia rolnicze umożliwiające między innymi: nabywanie ziemi, utworzenie gospodarstwa rolnego, a także uzyskiwanie dopłat oraz dotacji.


Koszt studiów:
Czesne za studia (2 semestry) wynosi 3600 zł
Istnieje możliwość płatności w ratach, I rata (I semestr) 1800 zł, II rata (II semestr) 1800 zł

 

Opłaty należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bank Pekao S.A.
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię i nazwisko + Rolnictwo ekologiczne- podyplomowe

Termin rejestracji w systemie IRK: od 2.06.2022 r. do 28.09.2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia studiów: październik 2022

 

Rekrutacja na studia:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestrują się poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów (IRK). Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami, które otrzymają Państwo drogą elektroniczną.

 

Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania w systemie IRK);
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania w systemie IRK)
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis do wglądu w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem w trakcie składania dokumentów)
 4. klauzulę informacyjną RODO (do pobrania w systemie IRK)
 5. fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle  (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym)

Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

 

Limit miejsc: 20
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, podpisania umowy oraz dokonania opłaty za I semestr studiów. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie otwarta rekrutacja na kolejną edycję studiów.
Minimalna liczba uczestników warunkująca uruchomienie studiów: 10 osób.

 

Kontakt
Szczegółowych informacji udzielają:

mgr Dorota Myślińska
tel. 33/82 79 101
e-mail: dmyslinska@ath.bielsko.pl
(sekretarz)

dr inż. Monika Wierzbińska
tel. 33/82 79 138
e-mail: mwierzbinska@ath.bielsko.pl
(kierownik)

Program studiów

Program kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Procesów włókienniczych, ma na celu doskonalenie i poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przyszłych i aktualnych pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw handlowych specjalizujących się obrotem materiałami włókienniczymi.
Proponowane studia są intensywnym kursem technologicznym – obejmują 240 godzin dydaktycznych (144 godzin wykładów i 96 godzin ćwiczeń laboratoryjnych), zaplanowanych na 14 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela). Zjazdy będą odbywały się raz lub dwa razy w miesiącu. Jeden zjazd obejmuje maksymalnie 18 h zajęć, organizowanych w godzinach 9.00-17.00
Modułowy charakter studiów pozwala na kompleksowe i systematyczne zdobywanie wiedzy w zakresie poszczególnych technologii włókienniczych. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych modułów zajęć oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

 

Program studiów obejmuje następujące moduły:
1.      Polimery włóknotwórcze (24 h, 3 ECTS)
2.      Nauka o włóknie (24 h, 3 ECTS)
3.      Technologia włókien chemicznych (24 h, 3 ECTS)
4.      Podstawy tkactwa (24 h, 3 ECTS)
5.      Podstawy dziewiarstwa (24 h, 3 ECTS)
6.      Technologie włókninowe (48 h, 5 ECTS)
7.      Metrologia włókiennicza (36 h, 4 ECTS)
8.      Chemiczna obróbka włókna i podstawy wykończalnictwa (36h, 4 ECTS).

 

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022

ZJAZD 1:  5-6/02/2022
ZJAZD 2:  19-20/02/2022
ZJAZD 3:  12-13/03/2022
ZJAZD 4:   26-27/03/2022
ZJAZD 5:   9-10/04/2022
ZJAZD 6:   21-22/05/2022
ZJAZD 7:   11-12/06/2022

Z uwagi na specyfike studiów przewidziano stacjonarną realizację zajęć, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku zaistnienia konieczności realizacji zajęć w systemie zdalnym lub hybrydowym, uczestnicy studiów uzyskają dostęp do odpowiednich narzędzi wspomagających proces nauczania, harmonogram zajęć w siedzibie uczelni może ulec zmianie.

 

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023 zostaną podane w lipcu 2022.

 

Dla kogo?
Studia podyplomowe Procesy włókiennicze adresowane sąprzede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw wykorzystujących do produkcji materiały włókiennicze, nieposiadających formalnego wykształcenia włókienniczego, dla handlowców oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak również dla osób wykazujących chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji lub poszerzenia kompetencji zawodowych.
W szczególności studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw produkujących:
– materiały włókiennicze technikami tkackimi, dziewiarskimi i włókninowymi,
– tekstylia techniczne i specjalne
– agrotekstylia
– geotekstylia
– tekstylia medyczne i materiały opatrunkowe
–  inne produkty, z wykorzystaniem materiałów włókienniczych, w postaci tkanin, dzianin, czy włóknin.
Do udziału w studiach zapraszamy również nauczycieli, pracowników firm usługowych i konsultingowych.

 

Kadra dydaktyczna:
Zajęcia na studiach podyplomowych poprowadzą specjaliści z zakresu włókiennictwa, pracownicy naukowo- dydaktyczni Katedry Inżynierii Materiałowej (dawniej Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych) Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Wymagania wstępne:
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych.

 

Koszt studiów:
Czesne za całe studia (za 2 semestry) wynosi 5000 zł;
możliwa jest płatność w ratach, I rata (I semestr) 2500zł, II rata (II semestr) 2500 zł.
Czesne obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych (240 godzin) oraz materiały dydaktyczne i dostęp do infrastruktury uczelni.
Pracodawcy mają możliwość uzyskania dofinansowania opłacenia kosztów studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Opłaty należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bank Pekao S.A.
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię i nazwisko + Procesy- podyplomowe

 

Planowany termin rozpoczęcia studiów:  Luty 2022

 

Rekrutacja na studia:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny <FORMLUARZ>.

Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami, które zostaną udzielone drogą elektroniczną:

– dostarczyć podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe <pobierz> 
– zdjęcie,
– odpis dyplomu ukończenia sudiów wyższych lub potwierdzoną kopię dyplomu.
Dokumenty należy złożyć w opisanej teczce w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

 

Limit miejsc: 24
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, podpisania umowy oraz dokonania opłaty za I semestr studiów. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie otwarta rekrutacja na kolejną edycję studiów.
Minimalna liczba uczestników warunkująca uruchomienie studiów: 10 osób.

Na pytania dotyczące studiów odpowie:

 

Kierownik studiów
Dr inż. Monika Rom
mrom@ath.bielsko.pl
tel. 33 8279125, kom. 660 302190
oraz
Pani mgr Dorota Myślińska
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
tel. 33 8279181, 33 8279425, dmyslinska@ath.bielsko.pl

Wydział Zarządzania i Transportu

Wydział Zarządzania i Transportu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279207, 33 8279223
e-mail: podyplomowe_bin@ath.bielsko.pl

 

Renesans zawodu Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nastąpił kilka lat temu, kiedy zaostrzono przepisy BHP. Duże przedsiębiorstwa zaczęły wówczas tworzyć całe działy specjalizujące się w tym zakresie, bowiem kary za nieprzestrzegania przepisów są naprawdę wysokie. Zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce nieustannie rośnie. Liczy się nie tylko dokument ukończenia szkoły, ale przede wszystkim odpowiednie podejście, znajomość teoretyczna i praktyczna zagadnień. Specjalista BHP musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, by zapewnić innym w przedsiębiorstwie maksimum bezpieczeństwa. Taką wiedzę od  można zdobyć, biorąc udział w naszych studiach podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Kierownik studiów:
dr Honorata Howaniec

 

Cel studiów: 

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy zgodnej z współczesnymi wymogami BHP, dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy niezbędnych do wykonywania zawodu m.in. specjalisty ds. BHP w nowoczesnym przedsiębiorstwie lub instytucji.

Studia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246), spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

 

Program studiów: 

 1. Prawna ochrona pracy w Polsce. Regulacje UE.
 2. Nadzór nad warunkami pracy. Organy nadzoru.
 3. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 4. Psychologia i socjologia pracy.
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 6. Ekonomiczne aspekty zarządzania.
 7. Techniczne bezpieczeństwo pracy.
 8. Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy.
 9. Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy.
 10. Ocena i analiza ryzyka związanego z zagrożeniami.
 11. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy.
 12. Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 13. Pierwsza pomoc przedlekarska.
 14. Ochrona przeciwpożarowa.
 15. Ochrona środowiska naturalnego.
 16. Systemy zarządzania BHP.
 17. Zadania i uprawnienia służb BHP.
 18. Metody pracy służb BHP.
 19. Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP.

 

Uczestnicy: 

Studia Podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy kierowane są do:

 • osób, które pracują w ramach BHP i chcą zdobyć wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tego zawodu,
 • osób, które już pracują na stanowiskach kierowniczych nadzorujących kwestie BHP w organizacjach,
 • osób pracujących lub prowadzących własną działalność gospodarczą,
 • osób, które chcą zdobyć atrakcyjny zawód i zyskać niezbędne umiejętności.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, w tym licencjacki lub inżynierski.

 

Organizacja studiów: 

Czas trwania: 2 semestry – 218 godzin, w tym 158 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, egzaminy).

 

Zjazdy: 

Piątki po południu (po 16-tej), soboty, średnio raz na dwa lub trzy tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Wykładowcy: 

Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej, Politechniki Śląskiej, praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

 

Warunki ukończenia: 

Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego.

 

Dokument uzyskiwany: 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwalifikacjach BHP z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Terminy:
Termin składania dokumentów:  5 październik 2022
Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022 r.
Termin zakończenia zajęć: lipiec 2023 r.
Termin wniesienia opłaty: 10 październik 2022 r. – całość lub I rata, 15 luty 2023 r. – II rata.

 

Opłata za studia: 
Opłata jednorazowa za całość studiów: 3490 zł
Opłata ratalna: 2 raty po 1800 zł

 

Wymagane dokumenty: 

 • kwestionariusz osobowy,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • odpis ukończenia studiów wyższych,
 • 1 zdjęcie,
 • kserokopia dowodu wpłaty.

 

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata I raty. Przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów. 

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów wraz potwierdzeniem wpłaty należy składać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Transportu (bud. L, pok. 204).
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 do 13.00.

Czesne należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
21 12404142 11110010 54573476

Tytułem: imię nazwisko + BEZPIECZ – opłata za studia podyplomowe

 

Dokumenty:
1. formularz-zbihp
2. kwestionariusz-zbihp
3. podanie-zbihp

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Akademia Techniczno-Humanistyczna Uczelnia spełnia wymogi do prowadzenia studiów podyplomowych w ww. zakresie.

Wydział Zarządzania i Transportu
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279207, 33 8279223
e-mail: zzl_podypl@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
dr inż. Beata Bieńkowska

 

Cel studiów:
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących problematyki zarządzania kadrami w różnych typach organizacji (np. przedsiębiorstwa prywatne, administracja publiczna). Zajęcia obejmują zarówno aktualny stan wiedzy na temat zarządzania personelem oraz metody i narzędzia stosowane w praktyce sprawnie zarządzanych organizacji.

 

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej (magisterskie, licencjackie, inżynierskie). Wśród słuchaczy mile widziane są osoby należące do kadry kierowniczej organizacji, osoby kierujące zespołami pracowniczymi prowadzące własne przedsiębiorstwa lub pełniące funkcje kierowników i pracowników działów kadr oraz wszystkie osoby, które wiążą swoją przyszłość z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Zapraszamy również osoby nie posiadające żadnego doświadczenia z zakresu w/w problematyki, które chcą zdobyć nowe umiejętności poprawiające ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry i obejmują 214 godzin zajęć.

 

Zjazdy:
Piątki po południu (po godz.16.00), soboty, średnio raz na dwa lub trzy tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego

 

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz innych specjalistów zajmujących się na co dzień problematyką zarządzania kadrami – wszyscy prowadzący posiadają rozległą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne.

 

Warunki ukończenia:
Pozytywne wyniki zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz złożenie pracy końcowej są warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu ustnego.

 

Uzyskiwany dokument:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Terminy:
Termin składania dokumentów:  01 lipca- 31 października 2021
Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2021 r.
Termin zakończenia zajęć: lipiec 2022 r.
Termin wniesienia opłaty: 08 października 2021 r. – całość lub I rata, 18 lutego 2022 r. – II rata.

 

Wymagane dokumenty:
– kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
– formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)
– odpis ukończenia studiów wyższych,
– 1 zdjęcie,
– kserokopia dowodu wpłaty.

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata I raty. Przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów.

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Transportu (bud. L, pok. 204). Akademia Techniczno-Humanistyczna ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Opłata za studia:
Opłata jednorazowa za całość studiów: 3640 zł
Opłata ratalna: 2 raty po 1850 zł
Czesne należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię nazwisko + ZZL – opłata za studia podyplomowe

Przewidywana ilość miejsc: 30

 

Dokumenty:
1. Podanie
2. Formularz
3. Kwestionariusz

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Akademia Techniczno-Humanistyczna spełnia wymogi do prowadzenia studiów podyplomowych ww. zakresie.

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Internetowa Rekrutacja Kandydatów trwa

Zarejestruj się tutaj


 

Data rozpoczęcia:
październik 2022

 

Cel studiów:
Celem studiów kwalifikacyjnych jest przygotowanie logopedy, który będzie bardzo dobrze znał alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Potrzeba utworzenia studiów o takim charakterze została podyktowana przez problemy w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka. Złożone dysfunkcje rozwojowe w określonych przypadkach wymagają zastosowania komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka, przez co umożliwiającej kontakt z otoczeniem. Program nauczania Podyplomowych Studiów Logopedii z Komunikacją Alternatywną przewiduje między innymi 100 godzin dydaktycznych dotyczących alternatywnych metod komunikacji.

 

Kształcimy studentów na najwyższym poziomie, zapewniając im właściwe warunki pełnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w zajęciach praktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Absolwenci są przygotowywani do kompetentnego, świadomego diagnozowania i prowadzenia terapii logopedycznej.

 

Studia przygotowują do pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych: przedszkolach (w tym integracyjne i specjalne), szkołach (w tym: integracyjne i specjalne), poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, gabinetach logopedycznych na stanowisku logopedy. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań wynikających z pracy logopedy:
– przeprowadzania wstępnych badań w celu ustalenia stanu mowy;
– diagnozowania logopedycznego;
– organizowania pomocy logopedycznej;
– prowadzenia terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej u osób z określonymi nieprawidłowościami/zaburzeniami mowy o różnych uwarunkowaniach;
– organizowania i podejmowania działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie problemom w sferze komunikacji werbalnej, które negatywnie wpływają na ogólny rozwój człowieka;
– pracy z dziećmi/dorosłymi ze złożonymi dysfunkcjami rozwojowymi wymagającymi komunikacji alternatywnej, dostosowanej do indywidualnych możliwości człowieka;
– wyszukiwania, analizowania, przekazywania, oceniania, selekcjonowania, integrowania wiadomości z dziedziny logopedii, a także obszarów nauk o zdrowiu, społecznych, humanistycznych w bezpośredniej pracy diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej logopedy w różnych środowiskach;
– skutecznie komunikować się z pacjentem i współpracownikami.

 

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie:
– odróżniania zaburzeń/opóźnień w rozwoju mowy w odniesieniu do normy językowej;
– określania etiologii wybranych zaburzeń mowy;
– diagnozowania i prowadzenia terapii w zakresie zaburzeń mowy;
– określania etapu rozwoju mowy;
– organizowania pomocy logopedycznej;
– opanowania metod i technik terapeutycznych;
– opanowania zasad emisji i higieny głosu;
– stosowania zasad etycznych w zawodzie logopedy.

 

Grupa docelowa:
Kandydat powinien:
– mieć ukończone studia wyższe (nauki humanistyczne, społeczne, medyczne);
– posiadać zaświadczenie od logopedy stwierdzające przydatność kandydata do studiów logopedycznych i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy;
– posiadać prawidłowy wynik badania audiometrycznego słuchu z opisem;
– posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów;
– być zainteresowanym pracą z osobami z dysfunkcjami w zakresie mowy i języka;
– być otwartym, posiadać wysoką kulturę osobistą, wyróżniać staranną wymową, być zainteresowanym wiedzą z pogranicza językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny ze szczególnym uwzględnieniem neurologii.

 

Cena:
7 000 zł (4 x 1750 zł)

Ilość godzin:
660 godzin zajęć, w tym 80 godz. praktyk logopedycznych

Czas trwania studiów:
4 semestry

Brak opłaty wpisowej. Możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na dogodne raty.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w wybrane soboty i niedziele w miesiącu

Warunki uczestnictwa:
Rejestracja: do 30 stycznia 2022 roku (konieczne jest spełnienie wymagań kwalifikujących)

Złożenie dokumentów:
Kandydaci powinni zarejestrować się przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.logopedia.ath.bielsko.pl.

 

Wymagane dokumenty:
– podanie do Dziekana wydziału Humanistyczno-Społecznego z prośbą o przyjęcie na studia;
– odpis ukończonych studiów wyższych (nauki humanistyczne, społeczne, medyczne);
– zaświadczenie od logopedy stwierdzające przydatność kandydata do studiów logopedycznych i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy;
– prawidłowy wynik badania audiometrycznego słuchu z opisem;
– kwestionariusz osobowy;
– 1 zdjęcie.

 

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała


Osoby kontaktowe
:
Sekretarz Janusz Rus
jrus@ath.bielsko.pl

Kierownik dr Justyna Wojciechowska
jwojciechowska@ath.bielsko.pl

Internetowa Rekrutacja Kandydatów trwa

Zarejestruj się tutaj


 

Data rozpoczęcia:
październik 2022

 

Cel studiów:
absolwenci studiów  uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu (przedmiotów) na etapie (etapach) edukacyjnych zgodnie z dyscypliną na dyplomie i poziomem ukończonych studiów wyższych:
– nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych
– nauczyciel języków obcych
– inne (po skonsultowaniu z Kierownikiem studiów)

 

Grupa docelowa:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności innych niż pedagogiczne (bez przygotowania pedagogicznego), którzy pragną uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych w zakresie nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz jako nauczyciele języków obcych.

Cena: 3900 zł (3 x 1300 zł)
Ilość godzin – 460 godzin zajęć + 150 godz. praktyk
Czas trwania studiów: 3 semestry

Brak wpisowego!

Zajęcia dydaktyczne maksymalnie dwie soboty i niedziele w miesiącu
Profesjonalna kadra pedagogiczna


Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja:
do 20 stycznia 2021 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe logują się nas stronie studiów podyplomowych http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/, a następnie składają następujące dokumenty (budynek B pokój 116 lub 110):
a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
b) kwestionariusz osobowy,
c) odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
d) 1 zdjęcie.

 

Osoby kontaktowe:
mgr Dominika Machnio
tel. 609057103, mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska
tel. 511 778 162, mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

Internetowa Rekrutacja Kandydatów trwa

Zarejestruj się tutaj

————

 

Data rozpoczęcia:
październik 2022

 

Cel studiów:
uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej w szkołach i innych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dla uczniów z zaburzeniami zachowania, z dziećmi uzdolnionymi, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców itd.

 

Grupa docelowa:
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach absolwenci studiów wyższych kierunków i specjalności pedagogicznych nauczycielskich (z przygotowaniem pedagogicznym).

 

Cena: 3900 zł (3 x 1300 zł)
Ilość godzin – 470 godzin zajęć + 180 godz. praktyk (dla absolwentów pedagogiki specjalnej 120 godz. praktyk)
Czas trwania studiów: 3 semestry

Brak wpisowego!

Zajęcia dydaktyczne maksymalnie dwie soboty i niedziele w miesiącu
Profesjonalna kadra pedagogiczna

 

Opis warunków uczestnictwa

Rejestracja:
do 20 stycznia 2021 roku (decyduje kolejność zgłoszeń)

Złożenie dokumentów:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe logują się nas stronie studiów podyplomowych http://www.pedagogika.ath.bielsko.pl/, a następnie składają następujące dokumenty (budynek B pokój 116 lub 110):
a) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
b) kwestionariusz osobowy,
c) odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
d) 1 zdjęcie.

 

Osoby kontaktowe:
mgr Dominika Machnio
tel. 609057103, mail: dmachnio@ath.bielsko.pl

prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska
tel. 511 778 162, mail: ekochanowska@ath.bielsko.pl

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279229, 33 8279 358, 33 8279336
lub tel. 600993415
e-mail: bloranc@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
dr Barbara Loranc-Paszylk

 

Celem studiów jest:
1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
2. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na 1 etapie edukacyjnym.
3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Program studiów:

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program podzielony został na dwa moduły:
– moduł kształcenia w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego – obejmujący kształcenie w zakresie umiejętności językowych, w tym doskonalenia wymowy, sprawności pisania, rozumienia i konwersacji, pozwalając słuchaczom na osiągnięcie i doskonalenie poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
– moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pozwalający słuchaczom na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ale także w następujących zakresach: zastosowania multimedialnych środków dydaktycznych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, metodyki zajęć aktywizujących, takich jak gry i zabawy językowe, metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) i innych.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej.

 

Organizacja studiów:

Studia trwają 3 semestry – 360 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz praktyki. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Kandydaci:

Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i posiadający świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, np. First Certificate in English (FCE); szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MENiS znajduje się w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Uwaga! Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji  i  nie posiadający świadectwa znajomości języka angielskiego, ale posługujący się tym językiem na poziomie średniozaawansowanym mogą złożyć dokumenty na studia ale w takim przypadku ukończenie studiów podyplomowych nie pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji.

 

Warunki ukończenia, świadectwo:

Warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych, napisanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

 

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy obejmujący dwa dokumenty: podanie oraz kwestionariusz osobowy
2. 1 zdjęcie legitymacyjne
3. Kserokopia (oryginał do wglądu dla kierownika studiów po rozpoczęciu zajęć) dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji)
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (w przypadku braku takiego dokumentu, kandydat zostanie poproszony o przystąpienie do testu diagnozującego znajomość języka angielskiego)
5. Kserokopia dowodu osobistego
6. Kserokopia dowodu wpłaty (dostarczona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy)
7. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

 

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów najlepiej przesłać pocztą na adres:

Katedra Anglistyki

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

 

Komplet dokumentów można także składać osobiście w Katedrze Anglistyki

(budynek B, pok. 101; ul. Willowa 2, Bielsko-Biała)

Sekretariat Katedry Anglistyki czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.00 – 15:00

 

Terminy:
Termin rekrutacji: lipiec-wrzesień 2017
Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Termin wniesienia opłat: opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 15 osób.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

 

Opłata za studia:

Opłata za jeden semestr studiów wynosi 1800 zł.

 

———-
Dokumenty do pobrania:
1. Podanie
2. Kwestionariusz

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831