Studia podyplomowe

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279204,33 8279224

 

Kontakt: tel. 33 858 26 02; info@odz.edu.pl

lub

Sławomir Kukla, Katedra Inżynierii Produkcji

e-mail: skukla@ath.bielsko.pl;

 

Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

 

Adresaci:

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową podstawą programową. Studia kierowane są również do innych osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności, np. pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego.

 

Cel studiów:
– dydaktyczno-pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia nowego przedmiotu w podstawie programowej: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
– podwyższenie kwalifikacji pracowników z zakresu problematyki bezpieczeństwa odnoszącego się do środowiska szkolnego, lokalnego, regionalnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych w przypadku możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia
– doskonalenie umiejętności skutecznego podejmowania działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom zagrożeń, wspomagania procesu kształtowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt zdrowotnego i psychicznego funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń
– doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w edukacji dla bezpieczeństwa oraz przygotowanie do egzaminów umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL – Start

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają 350 godzin (trzy semestry) i kończą się wykonaniem oraz obroną pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Więcej informacji na stronie Katedry Inżynierii Produkcji:
www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/edukacja.htm

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

 

Kontakt: tel. 33 858 26 02; info@odz.edu.pl

lub

Sławomir Kukla, Katedra Inżynierii Produkcji

e-mail: skukla@ath.bielsko.pl;

 

Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

 

Adresaci:
Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka i technologia informacyjna.

 

Założenia studiów:
Studia podyplomowe nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki i technologii informacyjnej we wszystkich typach szkół (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 r. Dz.U. Nr 155 poz. 1288 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

 

Cel studiów:
– przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć komputerowych w szkole podstawowej
– przygotowanie słuchaczy do zdawania egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych: ECDL w zakresie bazowym oraz zaawansowanym z wybranych produktów ECDL

 

Czas trwania studiów:
350 godzin (trzy semestry). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Więcej informacji na stronie Katedry Inżynierii Produkcji:
www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/informatyka.htm

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

Katedra Inżynierii Produkcji
tel. 33 8279 253
e-mail: kip@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Dariusz Plinta

 

Adresaci:
Studia przeznaczone są dla pracowników firm produkcyjnych oraz dla studentów zamierzających podjąć naukę na drugim stopniu studiów na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”.

 

Założenia studiów:
Studia podyplomowe nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki i technologii informacyjnej we wszystkich typach szkół (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 r. Dz.U. Nr 155 poz. 1288 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

 

Cel studiów:
– przygotowanie pracowników do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych w zakresie obsługi systemów informatycznych wspomagających procesy projektowania i zarządzania produkcją oraz przygotowanie do wdrożeń tego typu systemów
– przygotowanie pracowników firm z zakresu podstaw zarządzania produkcją i usługami, projektowania systemów produkcyjnych, wdrażania systemów zarządzania oraz wyznaczania kosztów i oceny inwestycji
– przygotowanie pracowników do procesów doskonalenia produkcji, czyli do realizacji różnych projektów, których celem jest zwiększenie produktywności i innowacyjności firmy
– przygotowanie przyszłych studentów do podjęcia studiów magisterskich (II-go stopnia) na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”

 

Czas trwania studiów:
375 godzin (trzy semestry). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Więcej informacji na stronie Katedry Inżynierii Produkcji:
www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/produkcja.htm

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała

 

Kontakt: tel. 33 858 26 02; info@odz.edu.pl

lub

Sławomir Kukla, Katedra Inżynierii Produkcji
e-mail: skukla@ath.bielsko.pl;

 

Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

 

Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu technika (zajęcia techniczne).

 

Założenie studiów:

Studia podyplomowe nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela techniki (zajęć technicznych) we wszystkich typach szkół, (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 r. Dz.U. Nr 155 poz. 1288 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

 

Cel studiów:
– przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć technicznych z elementami wychowania komunikacyjnego
– zapoznanie nauczycieli z podstawowymi zastosowaniami technologii informacyjnych w technice
– przygotowanie do egzaminów umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL – poziom podstawowy

 

Czas trwania studiów:

350 godzin (trzy semestry). Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Więcej informacji na stronie Katedry Inżynierii Produkcji:
www.kip.ath.bielsko.pl/podyplomowe/technika.htm

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279426, 33 8279425
lub 33 8279101
e-mail: dmyslinska@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
Dr inż. Monika Wierzbińska

 

Cel studiów:

Głównym celem studiów podyplomowych Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z przedmiotów w zakresu pierwotnych i wtórnych metod ochrony powietrza, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, uregulowań prawnych w dziedzinie ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego, konsultacji społecznych w postępowaniach środowiskowych oraz przygotowanie do wykorzystania wiedzy w praktyce, otwartego na postępowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wiedza ta będzie gruntownym fundamentem dla obecnych i przyszłych pracowników jednostek odpowiedzialnych za działania w kierunku racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, poprawy jakości życia w czystszym środowisku, z jakością powietrza i wody na czele.

 

Uczestnicy:

Studia podyplomowe Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego adresowane są przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), pracowników zakładów przemysłowych, firm produkcyjnych, konsultingowych, usługowych, dla osób pracujących w biurach planowania przestrzennego, ośrodkach badawczych oraz dla osób posiadających chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji zawodowych
Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim.

 

Organizacja studiów:

Studia trwają dwa semestry, po 9 zjazdów na semestr (sobota i niedziela). Obejmują 265 godzin dydaktycznych – wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe. Absolwenci otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem uzyskania świadectwa jest wysłuchanie i zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

 

Wykaz przedmiotów:

Przedmioty realizowane na studiach podyplomowych Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego organizowanych przez Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska ATH to:
– Ochrona powietrza w gminie i w przemyśle
– Ocena jakości powietrza
– Gospodarka zasobami wodnymi
– Gospodarka wodno-ściekowa w gminie
– Gospodarka odpadami
– Gospodarka energetyczna a zrównoważony rozwój
– Finansowanie przedsięwzięć ochrony środowiska
– Konsultacje społeczne w postępowaniach środowiskowych
– Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
– Prawo ochrony środowiska
– Koncepcja rozwoju zrównoważonego- teoria i praktyka
– Strategia planowania w rozwoju zrównoważonym
– Oceny oddziaływania na środowisko
– Zarządzanie środowiskowe w praktyce światowej i europejskiej
– Ochrony przyrody w jednostkach samorządu terytorialnego

 

Opłata za studia:

Opłata jednorazowa – 4000,- zł, lub semestralna – 2000,- zł za semestr
Opłaty należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bank Pekao S.A.
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię i nazwisko + OZŚ – opłata za studia podyplomowe

 

Wymagane dokumenty:
– Podanie o przyjęcia na studia – formularz zgłoszeniowy (podanie – wzór nr 1),
– kwestionariusz osobowy (wzór nr 2),
– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
– dowód wpłaty.
Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem wpłaty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk o Materiałach:
Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek L, pokój 112 (w godzinach pracy dziekanatu).

 

Przyjęcie na studia:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty jednorazowej lub I raty. Przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów. Studia zostaną uruchomione przy grupie min. 20 osób.
Osoba zakwalifikowana do przyjęcia na studia podyplomowe staje się słuchaczem studiów, jeżeli:
a) podpisze umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe,
b) wniesie w wyznaczonym terminie opłatę za pierwszy semestr studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia oraz terminie i miejscu pierwszych zajęć zainteresowani będą powiadamiani telefonicznie lub elektronicznie. Zawiadomienie będzie potwierdzone na piśmie.

 

Więcej informacji pod nr telefonu 33 8279101.

———-
Dokumenty:
1. Formularz
2. Kwestionariusz

Program studiów

Program kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie Procesów włókienniczych, ma na celu doskonalenie i poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej przyszłych i aktualnych pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw handlowych specjalizujących się obrotem materiałami włókienniczymi.
Proponowane studia są intensywnym kursem technologicznym – obejmują 300 godzin dydaktycznych (170 godzin wykładów i 130 godzin ćwiczeń laboratoryjnych), zaplanowanych na 10 trzydniowych zjazdów (piątek-sobota-niedziela). Zjazdy będą odbywały się raz w miesiącu.
Modułowy charakter studiów pozwala na kompleksowe i systematyczne zdobywanie wiedzy w zakresie poszczególnych technologii włókienniczych. Studenci uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych na podstawie ustnego egzaminu końcowego.

 

Program studiów obejmuje następujące moduły:
1.       Polimery włóknotwórcze (30 h, 6 ECTS)
2.       Nauka o włóknie (30h, 6ECTS)
3.       Technologia włókien chemicznych (30h, 6 ECTS)
4.       Podstawy dziewiarstwa (30h, 6 ECTS)
5.       Podstawy tkactwa (30h, 6 ECTS)
6.       Podstawy technologii włókninowych (60h, 8 ECTS)
7.       Metrologia włókiennicza (42h, 7 ECTS)
8.       Specjalistyczne słownictwo branżowe (30h, 3 ECTS)
9.       Trendy w przemyśle (9h, 3 ECTS)
10.   Ochrona własności intelektualnej (9h, 2 ECTS)

 

Dla kogo?
Studia podyplomowe Procesy włókiennicze adresowane sąprzede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw włókienniczych oraz przedsiębiorstw wykorzystujących do produkcji materiały włókiennicze, nieposiadających formalnego wykształcenia włókienniczego, dla handlowców oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, jak również dla osób wykazujących chęć doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenia kwalifikacji lub potrzebujących zmiany swoich kwalifikacji lub poszerzenia kompetencji zawodowych.
W szczególności studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw produkujących:
– materiały włókiennicze technikami tkackimi, dziewiarskimi i włókninowymi,
– tekstylia techniczne i specjalne
– agrotekstylia
– geotekstylia
– tekstylia medyczne i materiały opatrunkowe
– inne produkty, z wykorzystaniem materiałów włókienniczych, w postaci tkanin, dzianin, czy włóknin.
Do udziału w studiach zapraszamy również nauczycieli, pracowników firm usługowych i konsultingowych.

 

Kadra dydaktyczna:
Zajęcia na studiach podyplomowych poprowadzą specjaliści z zakresu włókiennictwa, pracownicy naukowo- dydaktyczni Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 

Wymagania wstępne:
Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju. W przypadku dyplomu uzyskanego w innym kraju, obowiązują odpowiednie przepisy o uznawaniu dyplomów ukończenia studiów wyższych.

 

Oferta dla osób nieposiadających wykształcenia wyższego:
Program studiów został stworzony w sposób modułowy, co daje możliwość skorzystania z wybranych bloków tematycznych. Osoby nieposiadające wykształcenia wyższego, mogą uczestniczyć w poszczególnych blokach tematycznych, nie uzyskają jednak dyplomu ukończenia studiów podyplomowych, a zaświadczenia o ukończeniu kursów specjalistycznych w zakresie poszczególnych tematów. Dla zorganizowanej grupy istnieje możliwość przeprowadzenia kursów w ramach poszczególnych, wybranych modułów.

 

Koszt studiów:
Czesne za całe studia (za 2 semestry) wynosi 4500 zł;
możliwa jest płatność w ratach, I rata (I semestr) 2300zł, II rata (II semestr) 2200 zł.
Czesne obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych (300 godzin) oraz materiały dydaktyczne i dostęp do infrastruktury uczelni.
Czesne nie obejmuje opłaty za dyplom (30zł), opłatę tę należy wpłacić po zdaniu egzaminu końcowego.
Pracodawcy mają możliwość uzyskania dofinansowania opłacenia kosztów studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Opłaty należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bank Pekao S.A.
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię i nazwisko + Procesy- podyplomowe

Planowany termin rozpoczęcia studiów: Październik 2016

 

Rekrutacja, dokumenty: http://www.wimbis.ath.bielsko.pl/index.php/podyplomowe.html

Wydział Zarządzania i Transportu

Wydział Zarządzania i Transportu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279207, 33 8279223
e-mail: podyplomowe_bin@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
dr Honorata Howaniec

 

Cel studiów: 

Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Studia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246), spełniają wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i uprawniają absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

 

Program studiów: 

Prawna ochrona pracy w Polsce. Regulacje UE, Nadzór nad warunkami pracy. Organy nadzoru, Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, Psychologia i socjologia pracy Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Ekonomiczne aspekty zarządzania, Techniczne bezpieczeństwo pracy, Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy, Ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, Ocena i analiza ryzyka związanego z zagrożeniami, Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy, Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Pierwsza pomoc przedlekarska, Ochrona przeciwpożarowa, Ochrona środowiska naturalnego, Systemy zarządzania BHP, Zadania i uprawnienia służb BHP. Metody pracy służb BHP, Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP.

 

Uczestnicy: 

Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej.

 

Organizacja studiów: 

2 semestry – 218 godzin, w tym 158 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, egzaminy).

 

Zjazdy: 

Piątki po południu (po 16-tej), soboty, średnio raz na dwa lub trzy tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Wykładowcy: 

Pracownicy dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej, Politechniki Śląskiej, Państwowej Inspekcji Pracy, wybitni specjaliści i praktycy.

 

Warunki ukończenia: 

Pierwszy semestr kończy się jednym zaliczeniem z przedmiotu: Prawna ochrona pracy w Polsce. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego słuchacz składa egzamin testowy z całego toku studiów, potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej i pracę dyplomową.

 

Dokument uzyskiwany: 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwalifikacjach BHP z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Terminy: 

Termin składania dokumentów: 30 wrzesień 2020 r.
Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 r.
Termin zakończenia zajęć: czerwiec 2021 r. 
Termin wniesienia opłaty: 5 październik 2020 r. – całość lub I rata, 20 luty 2021 r. – II rata.

 

Opłata za studia: 
Opłata jednorazowa za całość studiów: 3490 zł
Opłata ratalna: 2 raty po 1800 zł

 

Wymagane dokumenty: 

  • kwestionariusz osobowy,
  • formularz zgłoszeniowy,
  • odpis ukończenia studiów wyższych,
  • 1 zdjęcie,
  • kserokopia dowodu osobistego (z miejscem zameldowania),
  • kserokopia dowodu wpłaty.

 

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata I raty. Przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów. 

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów wraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Transportu (bud. L, pok. 202, 203, 204).
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 do 13.00 (z wyjątkiem środy).

Czesne należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
21 12404142 11110010 54573476

Tytułem: imię nazwisko + BEZPIECZ – opłata za studia podyplomoweStudia zostaną uruchomione przy grupie minimum 25 osób.
Przewidywana ilość miejsc: około 30

 


Dokumenty:
1. Podanie
2. Formularz
3. Kwestionariusz

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, art. 8, ust. 6 i 7) Uczelnia spełnia wymogi do prowadzenia studiów podyplomowych ww. zakresie.

Wydział Zarządzania i Transportu
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279207, 33 8279223
e-mail: zzl_podypl@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
dr inż. Beata Bieńkowska

 

Cel studiów:
Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących problematyki zarządzania kadrami w różnych typach organizacji (np. przedsiębiorstwa prywatne, administracja publiczna). Zajęcia obejmują zarówno aktualny stan wiedzy na temat zarządzania personelem oraz metody i narzędzia stosowane w praktyce sprawnie zarządzanych organizacji.

 

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej (magisterskie, licencjackie, inżynierskie). Wśród słuchaczy mile widziane są osoby należące do kadry kierowniczej organizacji, osoby kierujące zespołami pracowniczymi prowadzące własne przedsiębiorstwa lub pełniące funkcje kierowników i pracowników działów kadr oraz wszystkie osoby, które wiążą swoją przyszłość z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Zapraszamy również osoby nie posiadające żadnego doświadczenia z zakresu w/w problematyki, które chcą zdobyć nowe umiejętności poprawiające ich konkurencyjność na rynku pracy.

 

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry i obejmują 214 godzin zajęć.

 

Zjazdy:
Piątki po południu (po 16-tej), soboty, średnio raz na dwa lub trzy tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego

 

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz innych specjalistów zajmujących się na co dzień problematyką zarządzania kadrami – wszyscy prowadzący posiadają rozległą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne.

 

Warunki ukończenia:
Pozytywne wyniki zaliczenia poszczególnych przedmiotów oraz złożenie pracy dyplomowej są warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu ustnego.

 

Uzyskiwany dokument:
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Terminy:
Termin składania dokumentów: 07.10.2020
Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020 r.
Termin zakończenia zajęć: lipiec 2021 r.
Termin wniesienia opłaty: 10 października 2020 r. – całość lub I rata, 21 lutego 2021 r. – II rata.​

 

Wymagane dokumenty:
– kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
– formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)
– odpis ukończenia studiów wyższych,
– 1 zdjęcie,
– kserokopia dowodu osobistego (z miejscem zameldowania),
– kserokopia dowodu wpłaty.

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłata I raty. Przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów.

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Transportu (bud. L, pok. 202, 203, 204). Akademia Techniczno-Humanistyczna ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Opłata za studia:
Opłata jednorazowa za całość studiów: 3640 zł
Opłata ratalna: 2 raty po 1850 zł
Czesne należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię nazwisko + ZZL – opłata za studia podyplomowe

Przewidywana ilość miejsc: 30

 

———-
Dokumenty:
1. Podanie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Kwestionariusz

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, art. 8, ust. 6 i 7) Uczelnia spełnia wymogi do prowadzenia studiów podyplomowych ww. zakresie.

Wydział Zarządzania i Transportu
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. +48 33 8279231, +4833 8279207
e-mail: podyplomowe_zs@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
Prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński

 

Cel studiów:
Podstawowym celem kształcenia na studiach podyplomowych „Zarządzanie sportem” jest wypracowanie w uczestnikach studiów kompetencji menedżerskich przydatnych na dualnym rynku sportowym, podbudowanych wiedzą z zakresu prawa i finansów w sporcie, niezbędną do zajmowania stanowiska menedżera sportowego, a w szczególności:
– menedżera ds. zarządzania działalnością aren sportowych, centrów oraz obiektów sportowych,
– menedżera ds. informacji sportowej, współpracującego z dziennikarzami sportowymi,
– menedżera ds. finansów organizacji sportowej,
– menedżera ds. marketingu sportowego,
– menedżera ds. zarządzania eventem sportowym, planującego i organizującego wydarzenia sportowe.

 

Program studiów:
Zarządzanie obiektem i wydarzeniem sportowym. Rola profesjonalizacji i profesjonalistów w zarządzaniu obiektem i wydarzeniem sportowym. Przygotowanie inscenizacji wielkoformatowych wydarzeń sportowych. Obiekt sportowy jako miejsce wydarzeń nie związanych ze sportem takich jak koncerty np. U2. Marketing i komunikacja w sporcie.Marki sportowe w kategorii sportowiec,firma sportowa,wydarzenie sportowe, sponsor sportu i klub sportowy. Wielokanałowość komunikacji w sporcie. Prawo sportowe.Status prawny sportowca i innych podmiotów związanych ze sportem.Prawne aspekty bezpieczeństwa w sporcie. Finanse w sporcie. Źródła finansowania działalności spółek sportowych. Finansowanie wielkoformatowych widowisk sportowych. Rola sponsorów w finansowaniu sportu.

 

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąc zatrudnienie w zarządzaniu sportem.Chcemy naszym absolwentom, jedynej publicznej uczelni Podbeskidzia, ale także sportowcom kończącym karierę, byłym sportowcom profesjonalistom, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie na stanowiskach menedżera sportowego,osobom aspirującym do zajmowania stanowisk menedżera sportowego oraz stawiającym pierwsze kroki w tej nowej w Polsce kształtującej się dopiero profesji, przedstawić atrakcyjną ofertę studiów.

 

Organizacja studiów:
2 semestry – 180 godzin godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, egzaminy).

 

Zjazdy:
Piątki po południu (po 16-tej), soboty, średnio raz na dwa lub trzy tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Wykładowcy:
Pracownicy dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej, Politechniki Częstochowskiej i AWF w Katowicach, w tym kierownicy sześciu modułów kształcenia: prof. zw. dr hab inż. Ryszard Barcik, prof. zw dr hab Irena Jędrzejczyk, prof. ATH dr hab Janusz Klisiński, dr inż. Honorata Howaniec, dr Piotr Dziwiński i dr inż. Marcin Jakubiec, a także wybitni specjaliści i praktycy jak dr Marek Szczerbowski – były Dyrektor WOSiR Stadion Śląski.

 

Warunki ukończenia:
Egzamin ustny obejmujący swym zakresem wszystkie moduły kształcenia.

 

Dokument uzyskiwany:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

 

Terminy:
O zakwalifikowaniu się na studia zadecyduje kolejność zgłoszeń.Studia zostaną uruchomiano niezwłocznie po zgłoszeniu się pierwszych 20 studentów.

 

Opłata za studia:
Opłata jednorazowa za całość studiów: 7000 zł.Studenci w liczbie nie przekraczającej 20 wnoszą opłaty w cenie promocyjnej wynoszącej 4900 zł. O prawie do 30 % znżki zadecyduje kolejność dokonywanych wpłat.ż

 

Wymagane dokumenty:
podanie
kwestionariusz osobowy
– odpis ukończenia studiów wyższych,
– 1 zdjęcie,
– kserokopia dowodu osobistego,
– kserokopia dowodu wpłaty.

Przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów I i II stopnia.

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów wraz potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Zarządzania i Transportu (bud. L, pok. 202, 203, 204).
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 do 13.00 (z wyjątkiem środy).

 

Czesne należy wpłacać na konto:
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
21 12404142 11110010 54573476
Tytułem: imię nazwisko + SPORT opłata za studia podyplomowe.Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 20 osób.
Przewidywana ilość miejsc: około 30.

 

———-

Dokumenty:
1. podanie
2. kwestionariusz osobowy

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnia spełnia wymogi do prowadzenia studiów podyplomowych ww. zakresie.

 

Załączniki:
Biogram prof.nadz.ATH dr hab. Janusza Klisińskiego

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. sekretariat czynny w godz. 7:30–15:30
tel. 33/827 93 13 oraz 606 70 54 53

 

Studia są skierowane do absolwentów studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji pozwalających na podjęcie pacy w placówkach resocjalizacyjnych jako: funkcjonariusz służb więziennych i ochrony państwa, policjanta służb prewencji pracującego m.in.: w policyjnej izbie dziecka lub zespole ds. nieletnich, nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich, wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach opiekuńczych tj. świetlicach środowiskowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pedagog w organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

 

Dokumenty:

– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
– kwestionariusz osobowy,
– odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego
– czytelna kserokopia dowodu osobistego
– 1 zdjęcie.

Studia będą trwały 2 semestry, w trakcie których zostanie zrealizowanych 430 godzin, w tym:

– 135 godz. wykładów,
– 175 godz. ćwiczeń, w tym 10 godz. seminarium,
– 120 godz. praktyk realizowanych w różnych placówkach resocjalizacyjnych.
Odpłatność: 3500 zł (płatne w 2 ratach: 1750 zł).
Decyduje kolejność zgłoszeń – limit 35 osób.

 

Termin składania dokumentów do 15 września 2016 r.

Kierownik studiów: dr Rafał Majzner, tel. 501 321 588,

Informacje nt. studiów podyplomowych można uzyskać w godz. 7:30–15:30 w budynku B pok. 108 oraz pod nr. tel. 33 827 93 13 oraz 606 705 453

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8279229, 33 8279 358, 33 8279336
lub tel. 600993415
e-mail: bloranc@ath.bielsko.pl

 

Kierownik studiów:
dr Barbara Loranc-Paszylk

 

Celem studiów jest:
1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
2. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na 1 etapie edukacyjnym.
3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Program studiów:

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program podzielony został na dwa moduły:
– moduł kształcenia w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego – obejmujący kształcenie w zakresie umiejętności językowych, w tym doskonalenia wymowy, sprawności pisania, rozumienia i konwersacji, pozwalając słuchaczom na osiągnięcie i doskonalenie poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
– moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pozwalający słuchaczom na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji nie tylko w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ale także w następujących zakresach: zastosowania multimedialnych środków dydaktycznych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, metodyki zajęć aktywizujących, takich jak gry i zabawy językowe, metodyki zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) i innych.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Techniczno-Humanistycznej.

 

Organizacja studiów:

Studia trwają 3 semestry – 360 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz praktyki. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Kandydaci:

Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji i posiadający świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, np. First Certificate in English (FCE); szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MENiS znajduje się w rozporządzeniu MEN z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Uwaga! Absolwenci studiów pedagogicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji  i  nie posiadający świadectwa znajomości języka angielskiego, ale posługujący się tym językiem na poziomie średniozaawansowanym mogą złożyć dokumenty na studia ale w takim przypadku ukończenie studiów podyplomowych nie pozwala na uzyskanie pełnych kwalifikacji.

 

Warunki ukończenia, świadectwo:

Warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych, napisanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

 

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy obejmujący dwa dokumenty: podanie oraz kwestionariusz osobowy
2. 1 zdjęcie legitymacyjne
3. Kserokopia (oryginał do wglądu dla kierownika studiów po rozpoczęciu zajęć) dyplomu studiów potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (uprawniający do pracy z dziećmi w przedszkolu lub na pierwszym etapie edukacji)
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (w przypadku braku takiego dokumentu, kandydat zostanie poproszony o przystąpienie do testu diagnozującego znajomość języka angielskiego)
5. Kserokopia dowodu osobistego
6. Kserokopia dowodu wpłaty (dostarczona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze, ale po potwierdzeniu zebrania się grupy)
7. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

 

Miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów najlepiej przesłać pocztą na adres:

Katedra Anglistyki

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Willowa 2

43-309 Bielsko-Biała

 

Komplet dokumentów można także składać osobiście w Katedrze Anglistyki

(budynek B, pok. 101; ul. Willowa 2, Bielsko-Biała)

Sekretariat Katedry Anglistyki czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.00 – 15:00

 

Terminy:
Termin rekrutacji: lipiec-wrzesień 2017
Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2017
Termin wniesienia opłat: opłaty za studia podyplomowe powinny być wniesione najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia zostaną uruchomione przy grupie minimum 15 osób.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

 

Opłata za studia:

Opłata za jeden semestr studiów wynosi 1800 zł.

 

———-
Dokumenty do pobrania:
1. Podanie
2. Kwestionariusz

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel.  33 8279229, 33 8279 358

 

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów nie nauczycielskich kierunków studiów magisterskich i licencjackich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w szkole lub innej placówce oświatowej zgodne z dyscypliną na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

Dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
• kwestionariusz osobowy,
• odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
• czytelna kserokopia dowodu osobistego
• 1 zdjęcie.

 

Studia trwają trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy końcowej i złożeniem egzaminu końcowego.
Liczba godzin: 370 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.
Odpłatność: 3400 zł (płatne w 3 ratach: 1200 zł, 1200 zł, 1000 zł).
Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji są zgodne z z Uchwałą Nr 1022/09/V/2014 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zmian w regulaminie studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Decyduje kolejność zgłoszeń – limit 35 osób.
Termin składania dokumentów do 15 września 2016 r.

 

Kierownik studiów: dr Ewa Kochanowska

Sekretarz studiów: mgr Dominika Machnio
tel. 609 057 103, 536 524 259

 

 

Informacje nt. studiów podyplomowych znajdują się na stronie:

www.pedagogika.ath.bielsko.pl

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel.  33 8279229, 33 8279 358,

 

Nabór trwa do 15 października 2016 roku!!!!!! 

Kierownik studiów:

dr Ewa Kochanowska

tel. 609 057 103, 508477797

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. Studia kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do dziekana wydziału prowadzącego studia,
– kwestionariusz osobowy,
– odpisu dyplomu (dyplomów) ukończenia wyższych studiów (licencjackich, magisterskich lub licencjackich i magisterskich) potwierdzającego posiadanie przygotowania merytorycznego do prowadzenia przedmiotu
– czytelna kserokopia dowodu osobistego
– 1 zdjęcie.

 

Organizajca studiów:

Studia trwaja trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy końcowej i złożeniem egzaminu końcowego.
Liczba godzin: 370 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 150 godz. praktyk pedagogicznych.

 

Odpłatność: 3400 zł (płatne w 3 ratach: 1200 zł, 1200 zł, 1000 zł).

 

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji są zgodne z Uchwałą Nr 774/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej punkt V. Decyduje kolejność zgłoszeń – limit 35 osób.

 

Szczegółowe informacje nt. studiów podyplomowych znajdują się na stronie:

www.pedagogika.ath.bielsko.pl

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel.  33 8279229, 33 8279 358,

lub
tel. 33 8279442

 

Kierownik studiów:

dr  Monika Miczka-Pajestka

 

Cele studiów:
Studium Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego przeznaczone jest dla: absolwentów studiów magisterskich i licencjackich na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych lub absolwentów filologii polskiej i filologii o specjalności nauczycielskiej.

 

Kandydaci:

Na Studia Podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i WychowaniaPrzedszkolnego mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończeniastudiów wyższych, tj. posiadające dyplom licencjata, magistra uzyskany w Polsce lub innym kraju.

 

Warunki rekrutacji:

Limit miejsc – 35

 

Nabór na VII edycję studiów podyplomowych z PWiWP trwał będzie od dnia  20 czerwca 2016 do dnia 20 września 2016.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
1. Podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe kierowane do Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego
2. Kwestionariusz osobowy (do pobrania)
3. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
4. Aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu

 

Miejsce składania dokumentow:

Katedra Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 309-403 Bielsko-Biała

Kandydaci na studia podyplomowe z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego przyjmowani są na podstawie dokumentów określonych w warunkach rekrutacji, a postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Kierownik Studiów Podyplomowych.  Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji.
Szczegółowe informacje nt. studiów podyplomowych znajdują się na stronie:

www.pedagogika.ath.bielsko.pl

 

Materiały do pobrania:

  1. Kwestionariusz

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
tel.  33 8279229, 33 8279 358, 33 8279336

 

Informacje nt. studiów podyplomowych znajdują się na stronie:

www.logopedia.ath.bielsko.pl

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831