Potwierdzanie efektów uczenia się

Organizacja potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się. Mogą być osiągane w systemie instytucjonalnym i poza systemem studiów. Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się  niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w  procesie uczenia się  poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada:

 1. pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo
 2. kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest ten kierunek.

Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.

Efektów uczenia się nie potwierdza się dla programów studiów przygotowujących do wykonywania zawodów: pielęgniarki, ratownika medycznego.  

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

 1. Dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. Kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r.  w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 3. Kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 4. Kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Efekty uczenia się potwierdza się tylko osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia w Akademii.

Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się składa następujące dokumenty:

 1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów
 2. Ankietę osobową
 3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji, o których mowa w § 4 Uchwały nr 1472/09VI/2019, potwierdzone przez uczelnię:
  a. kopię oryginału świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego lub
  b. kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego  stopnia  lub  drugiego  stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 4. Dokument lub dokumenty potwierdzające staż pracy określony w § 4 Uchwały nr 1472/09VI/2019,
 5. Podanie o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną  w Bielsku-Białej
 7. Fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle.

Terminy składania dokumentów:

 • 31 marca – w przypadku studiów rozpoczynających się od 1 października
 • 31 października – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

Proces weryfikacji efektów uczenia się:

 1. W procesie weryfikacji efektów uczenia się dokonuje się potwierdzenia zbieżności tych efektów, opisanych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z efektami kształcenia, określonymi dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych w programie studiów modułów kształcenia wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS.
 2. Zaliczenie modułu kształcenia, dokonane w procesie weryfikacji efektów uczenia się, znajduje potwierdzenie w pozytywniej ocenie (tzn. 3,0 i wyższej) z tego modułu, wg skali ocen przyjętej w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 3. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

Komisja weryfikująca, zadania oraz terminy podjęcia decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się:

 1. W celu sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów powołuje się komisje weryfikujące efekty uczenia się.
 2. Komisję weryfikującą, odrębną dla każdego kierunku studiów, powołuje rektor i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzi minimum trzech nauczycieli akademickich.
 3. Zadaniem komisji weryfikującej jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych indywidualnie dla każdej osoby, która wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.
 4. Z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się sporządza się protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów uczenia się i komisji weryfikującej. Wzór protokołu określi rektor.
 5. Ocena komisji weryfikującej jest ostateczna.
 6. Decyzja o potwierdzeniu efektów uczenia się powinna zostać podjęta w terminach:
  a. do 30 czerwca – w przypadku studiów rozpoczynających się od 1 października,
  b. do 31 stycznia – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 7. Komisja weryfikująca przedstawia wyniki weryfikacji, w tym protokół, dziekanowi wydziału.

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:

 1. Osoba, której komisja weryfikująca potwierdziła efekty uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, może starać się o przyjęcie na studia na ten kierunek, poziom i profil.
 2. Warunki przyjęcia na studia osób, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Senatu ATH w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej
  przeprowadzenia.
 3. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się, na podstawie którego wyliczany jest wskaźnik rekrutacji oraz sporządzana jest lista rankingowa zgodnie
  z uchwałą, o której mowa w ust. 2.
 4. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się podejmuje
  Komisja Rekrutacyjna.
 5.  Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie
  i profilu.
 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 7. Odmowa przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się następuje w drodze
  decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
 8. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora.

Opłaty za usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem potwierdzenia efektów uczenia się:

 1. Z osobami przystępującymi do potwierdzenia efektów uczenia się zawierana jest umowa.
 2. Za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się Akademia pobiera opłaty.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wyliczana jest z uwzględnieniem stawki za 1 pkt ECTS dla danego kierunku, określonej przez rektora w zarządzeniu w sprawie opłat za usługi edukacyjne.
 4. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Akademii w terminie określonym w umowie.

Akty prawne:

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831