Specjalności i kwalifikacje absolwenta

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Specjalność: Automatyka przemysłowa i systemy informatyczno-pomiarowe
W ramach tej specjalności kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, programowania komputerów i sterowników programowalnych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, obsługi i eksploatacji sieci komputerowych i systemów informatyczno-pomiarowych, obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych. Profil zawodowy i wysokie kwalifikacje absolwenta umożliwiają uzyskanie atrakcyjnej pracy w różnych sferach produkcji przemysłowej, przetwórstwie surowców i kopalin, przemyśle spożywczym, energetyce, budownictwie, motoryzacji oraz biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym.

 

Specjalność: Mechatronika i robotyka
W ramach specjalności Mechatronika i Robotyka kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, posługiwania się nowoczesnymi wspomaganymi komputerowo technikami projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, programowania komputerów i sterowników programowalnych oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, projektowania i obsługi zrobotyzowanych stanowisk pracy, mechatronicznego spojrzenia na zagadnienia projektowania maszyn i urządzeń, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługi i diagnostyki systemów sterowania i regulacji, w tym robotów i manipulatorów. Kwalifikacje, wiedza i umiejętności absolwenta pozwalają mu na znalezienie atrakcyjnej pracy w różnych gałęziach gospodarki, w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, na liniach montażowych, przy obsłudze robotów i obrabiarek sterowanych numerycznie oraz w biurach projektowych i ośrodkach naukowo-badawczych. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw spowodował pojawienie się dużego zapotrzebowania na inżynierów zajmujących się mechatroniką i robotyką.

 

Specjalność: Automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych
W ramach tej specjalności kształci się inżynierów, którzy mają wiedzę i umiejętności z zakresu: techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji, algorytmów regulacji automatycznej i systemów czasu rzeczywistego oraz mechaniki i robotyki, monitorowania i wizualizacji procesów przemysłowych, obsługi i eksploatacji sieci CAN, obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych. Profil zawodowy i wysokie kwalifikacje absolwenta umożliwiają uzyskanie atrakcyjnej pracy w różnych sferach produkcji przemysłowej, energetyce, motoryzacji oraz biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym.

Specjalności:

Specjalność: Inżynieria Oprogramowania
Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia rozwiązań dla systemów informatycznych, bazodanowych i mobilnych oraz inżynierii ich bezpieczeństwa. Jest w stanie przeprowadzić analizę aplikacji biznesowych, potrafi zaprojektować i wykonać aplikacje internetowe (webowe i dla platform mobilnych) oraz zna podstawowe techniki administrowania tymi aplikacjami. Umie zarządzać, tworzyć i modyfikować bazy danych w przedsiębiorstwach, zna i stosuje najnowsze technologie i rozwiązania informatyczne w bieżącej działalności firmy. Absolwenci specjalności Inżynieria Oprogramowania i Systemy Informatyczne mogą podjąć pracę zarówno jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych – sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych, jako programiści, jak i wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie należące do szerokiej klasy: systemy czasu rzeczywistego, bazy danych, aplikacje internetowe i mobilne. Mogą też prowadzić własną firmę komputerową świadczącą usługi informatyczne i doradcze.

 

Specjalność: Sieci Komputerowe i Bezpieczeństwo Sieciowe
Absolwent tej specjalności studiów I stopnia uzyskuje wykształcenie z zakresu: teletransmisji, telekomunikacji i sieci komputerowych. Posiada umiejętności z zakresu projektowania dla Internetu oraz projektowania systemów informatycznych. Ma wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z technologiami teleinformatycznymi, w tym bezprzewodowymi oraz ich diagnostyką. W ramach systemów rozproszonych dysponuje wiedzą konieczną do projektowania i oprogramowania systemów komunikacyjnych stosujących technologie internetowe. Absolwenci specjalności SKiBS mogą podjąć pracę w szczególności w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem, oprogramowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych.

 

Specjalność: Internet Rzeczy
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia systemów informatycznych i mobilnych dla Internetu Rzeczy. Jest w stanie zaprojektować i wykonać aplikacje internetowe -dla microkontrolerów i microkomputerów, webowe, dla platform mobilnych. Wiedza absolwenta uzupełniana jest również w ramach przedmiotów obieralnych z dziedzin: Technologie Sieciowe i Internetowe, Przetwarzanie Sygnałów, Systemy Bezpieczeństwa i Dostępu, Technologie chmury obliczeniowej. Przygotowanie absolwenta tej specjalności pozwala na jego płynne wejście w realia firm zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem najnowocześniejszych systemów związanych z tworzeniem rozwiązań rozproszonych dla Internetu rzeczy IoT

Specjalności:

Specjalność: Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
W ramach tej specjalności, kształci się inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: zagadnień projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych przy zastosowaniu nowoczesnych metod komputerowych, problematyki projektowania i obsługi procesów wytwarzania, a także jakości procesów technologicznych, stosowania nowoczesnych metod optymalizacji.

 

Specjalność: Budowa, badania pojazdów i silników
W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy będą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie: zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji samochodów i ich podzespołów, zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji jednostek napędowych samochodów (silników), zasad eksploatacji oraz diagnostyki samochodów i silników.

Specjalności:

Specjalność: Systemy logistyczne przedsiębiorstwa
Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: określania kosztów i terminów przyjmowanych zleceń produkcyjnych, logistyki dystrybucji, zaopatrzenia i wytwarzania, a także zarządzania stanami magazynów, zarządzania stanami produkcji w toku oraz stanami magazynów zaopatrzeniowych.

 

Specjalność: Inżynieria zarządzania produkcją
Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: znajomości metod i technik produkcyjnych, projektowania nowych oraz nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych, analizy kosztowej, zarządzania finansami oraz inwestycjami rzeczowymi.

 

Specjalność: Informatyczne systemy zarządzania
Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: posługiwania się obiektowymi językami programowania, projektowania i tworzenia baz danych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, implementacji informatycznych systemów zarządzania produkcją.

 

Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa pracy (w języku angielskim)
Absolwent tej specjalności studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: czynników materialnego środowiska pracy, badania obciążenia pracownika podczas pracy fizycznej. badaniem i oceną warunków pracy, obsługi specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Specjalności:

Nowe budowle, domy, fabryki, drogi i mosty powstawać będą zawsze, będzie więc istniało zapotrzebowanie na specjalistów potrzebnych do zaprojektowania, zbudowania, wykończenia oraz utrzymania infrastruktury budowlanej. Studia na kierunku budownictwo zapewnią więc nie tylko źródło utrzymania, ale również zdobywanie nowych ciekawych doświadczeń zawodowych.

Program studiów na kierunku budownictwo na naszym Wydziale, odpowiada w pełni wymaganiom stawianym przez izby branżowe, kandydatom ubiegającym się o nadanie uprawnień.

Sylwetka absolwenta kierunku budownictwo dopasowana jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów na kierunku Budownictwo odpowiada w pełni standardom nauczania ustalonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Studiując budownictwo na naszym Wydziale zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, umożliwiające wykonywanie pracy twórczej w zakresie projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Będziesz przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych.

Absolwenci kierunku BUDOWNICTWO, na podstawie przepisów prawa, po zrealizowaniu praktyki budowlanej, mogą ubiegać się o stosowne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Specjalności:

Interesujesz się nowymi materiałami i procesami produkcyjnymi? Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną obejmującą projektowanie, wytwarzanie i badanie nowych materiałów. Wykorzystując szeroki wachlarz metod analitycznych, inżynieria materiałowa pozwala zrozumieć strukturę, właściwości i zachowanie materiałów w warunkach pracy. Obiektem zainteresowania inżynierii materiałowej są głównie ciała stałe, w tym m.in. metale, stopy, materiały ceramiczne, tworzywa sztuczne, czy kompozyty , jak również procesy wytwarzania i przetwarzania tych materiałów. Intensywnie rozwijającymi się gałęziami inżynierii materiałowej są mikro- i nanotechnologie, wśród których na szczególną uwagę zasługują technologie druku 3D jak również nanokompozyty, w tym nanokompozyty oparte na grafenie, w których ATH jest liderem. Inżynieria materiałowa leży u podstaw rozwoju m.in. nowoczesnej motoryzacji, lotnictwa, technologii kosmicznych, budownictwa, czy też medycyny.

Ze względu na rozwinięte w regionie sektory motoryzacyjny i przetwórstwa tworzyw sztucznych, studia na kierunku inżynieria materiałowa otwierają szerokie perspektywy zawodowe.

Potencjalne miejsca pracy:

 1. sektor przetwórstwa tworzyw sztucznych
 2. laboratoria kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 3. działy badawczo-rozwojowe w firmach produkcyjnych
 4. przedsiębiorstwa przetwarzające metale i stopy
 5. firmy produkujące części i podzespoły dla motoryzacji
 6. przedsiębiorstwa produkujące opakowania
 7. sektor produkcji materiałów budowlanych
 8. przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
Specjalności:

Inżynieria Środowiska jest dyscypliną techniczną, której głównym celem jest wykorzystanie wiedzy naukowej i inżynierskiej do minimalizowania niekorzystnych skutków oddziaływania rozwoju społecznego i gospodarczego na środowisko przyrodnicze. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

 1. projektowania i eksploatowania instalacji służących do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 2. właściwego wykorzystania zasobów wodnych (ochrona rzek, ochrona przed powodzią),
 3. bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania odpadów,
 4. rekultywacji terenów zdegradowanych,
 5. urządzeń i technologii oczyszczania powietrza atmosferycznego przed szkodliwymi pyłami i gazami,
 6. monitoringu środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria środowiska oraz realizacja praktyki zawodowej dają możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w trzech specjalnościach:

– instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń
– inżynieria hydrotechniczna – bez ograniczeń
– konstrukcyjno-budowlana – w ograniczonym zakresie

Uprawnienia mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zależności od posiadanego wykształcenia (inżynier lub magister inżynier).

 

Potencjalne miejsca pracy:

 1. biura projektowe z zakresu z budownictwa wodnego,
 2. stacje poboru i uzdatniania wody, laboratoria analityczne, oczyszczalnie ścieków
 3. przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 4. działy BHP i środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 5. referaty ochrony środowiska w administracji centralnej i samorządzie terytorialnym (gmina, powiat, województwo)
 6. placówki naukowo-badawcze i w instytucje sprawujące nadzór nad przestrzeganiem norm jakości środowiska np. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Specjalności na studiach I stopnia:

– Inżynieria wody, ścieków i utylizacji odpadów
– Inżynieria krajobrazu

Specjalność na studiach II stopnia:

– Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Specjalności:

NOWOŚĆ! Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka na kierunku Ochrona środowiska

Wyniki badań społecznych wskazują na rosnącą świadomość ekologiczną i przekonanie społeczeństwa, że ochrona środowiska może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy, zwłaszcza w obszarach o atrakcyjnych walorach turystyczno-krajoznawczych. Dla wielu z nas przyroda jest wartością samą w sobie, należy ją chronić i należy o nią dbać.

W trosce o pielęgnowanie tych wartości na kierunku Ochrona środowiska zostały utworzone programy inżynierskich studiów I stopnia w dwóch specjalnościach:

 1. Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka,
 2. Ekspertyzy środowiskowe.

„Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka” to nowa specjalność przygotowana, aby umożliwić absolwentom działalność w sektorze rolniczym. Ukończenie studiów na tej specjalności daje tzw. kwalifikacje rolnicze, równoważne pod względem prawnym z uzyskaniem wykształcenia rolniczego. Studiując na tej specjalności, obok szeregu umiejętności wynikających z kształcenia podstawowego i kierunkowego, uzyskacie szerokie uprawnienia związane z zarządzaniem przestrzenią rolniczą, między innymi:

– uprawnienia do nabywania lub dzierżawienia gruntów i nieruchomości rolniczych;
– uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego i agroturystycznego
– uprawnienia do oceny przydatności terenu dla rolnictwa i agroturystyki;
– możliwość doradztwa w jednostkach rządowych i pozarządowych.

NOWOŚĆ! Ekspertyzy środowiskowe na kierunku Ochrona środowiska

Studiując na specjalności „Ekspertyzy środowiskowe” nabędziesz umiejętności w zakresie profesjonalnego przygotowania różnego typu opracowań środowiskowych, które są obecnie ustawowo wymagane od inwestorów i jednostek samorzadu terytorialnego np. raport oddziaływania na środowisko, waloryzacja przyrodnicza, program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami, operat wodno-prawny. Zdobędziesz również wiedzę w zaresie metod kontroli i monitorowania stanu środowiska, prowadzenia prac laboratoryjnych i badań terenowych w zakresie analiz środowiskowych, analizy procesów zachodzących w przyrodzie i wpływu człowieka na środowisko.

Jako absolwent kierunku Ochrona środowiska będziesz przygotowany do:

– świadczenia usług eksperckich w zakresie ochrony środowiska
– pracy w laboratoriach analiz środowiskowych
– założenia własnej działalności gospodarczej, związanej z rolnictwem ekologicznym i agroturystyką
– pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach zajmujących się ochroną środowiska

Wydział Zarządzania i Transportu

Specjalności:

Zarządzanie firmą

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania (na przykład specjalisty ds. promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania, analiz ekonomicznych itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wykorzystać narzędzia zarządzania marketingowego oraz instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu firmą (zarówno małą, średnią, jak i dużą) oraz posługiwać się technikami organizatorskimi.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

 

Zarządzanie logistyką i jakością

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wdrażać i kontrolować systemy zarządzania logistycznego, posługiwać się narzędziami jakości, badać potrzeby i satysfakcję klienta.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

 

Zarządzanie w administracji i finanse organizacji

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wykorzystywać narzędzia strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami organizacji, potrafi realizować podstawowe funkcje zarządzania w jednostkach organizacyjnych administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego i strukturach UE.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Specjalności:

Eksploatacja i bezpieczeństwo w transporcie

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobędą ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, logistyki. Zdobędą także umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki.

W ramach specjalności studenci pozyskają wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu eksploatacji środków transportu i bezpieczeństwa w transporcie drogowym.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Równocześnie będą przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach II i III stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

 

Inteligentne systemy transportowe

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobędą ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, logistyki. Zdobędą także umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki.

W ramach specjalności studenci poznają praktyczne aspekty funkcjonowania współczesnych systemów sterowania, monitorowania i zarządzania ruchem drogowym.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Równocześnie będą przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach II i III stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

 

Logistyka i systemy komputerowe

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. W czasie studiów zdobędą ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, logistyki. Zdobędą także umiejętności z zakresu ogólnie rozumianej mechaniki, grafiki inżynierskiej, ekonomii i zarządzania oraz informatyki.

W ramach specjalności studenci zapoznają się ze współczesnymi metodami i systemami informatycznymi wspomagającymi procesy decyzyjne w logistyce transportu.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi w jednostkach eksploatujących środki transportu (bazach transportowych), firmach transportowych, zakładach obsługowo-naprawczych, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla branży transportowej. Równocześnie będą przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach II i III stopnia na kierunku transport oraz na kierunkach pokrewnych.

Specjalności:

Komunikacja społeczna i nowe media

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnienie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi jak i ilościowymi,
z zastosowaniem programów komputerowych. Absolwenci podczas zajęć nabywają kompetencję umożliwiające analizowanie procesów komunikacyjnych zachodzących w różnych kontekstach społecznych. Są przygotowani do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, łącząc wiedzę socjologiczną z kompetencjami kluczowymi w realiach społeczeństwa informacyjnego i praktycznymi zastosowaniami wiedzy socjologicznej w zakresie komunikacji społecznej (reklama, wizualizacja, socjotechnika, marketing społeczny i polityczny, działania z zakresu PR)
i w zakresie nowych mediów.

Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnienie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi jak i ilościowymi,
z zastosowaniem programów komputerowych. Ponadto uczy się jak skutecznie przewodzić, zarządzać, motywować czy kierować. Absolwent uzyskują umiejętności i kompetencje w zakresie psychospołecznych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej w tym negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz złożonego procesu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracownika w różnego typu organizacjach i przedsiębiorstwach, w szczególności w przedsiębiorstwach międzynarodowych, organizacjach i instytucjach publicznych i non-profit,a także w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz instytucjach kultury.

Specjalności:

Absolwent studiów pierwszego stopnia poprzez unikatowe połączenie przedmiotów tradycyjnie przypisanym różnym dyscyplinom naukowym (ekonomii i socjologii) posiada wiedzę i szereg umiejętności praktycznych związanych z szeroką pojmowaną analizą zjawisk społeczno-gospodarczych.

Absolwent posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie. Absolwent umie diagnozować zachodzące w różnych kontekstach procesy komunikacyjne, a także potrafi konstruować efektywną politykę komunikacyjną organizacjach różnego typu. Absolwenci podczas zajęć i przewidzianych dla kierunku praktyk są przygotowani do pracy na stanowiskach: specjalisty analityka w sektorze publicznym i prywatnym, konsultanta wspierającego szczeble kierownicze, a także specjalisty w zakresie komunikacji (specjalista ds. komunikacji internetowej, dział PR, dział marketingu i reklamy, dziale rozwoju). Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają również podjęcie pracy w wielu wolnych zawodach, m.in. dziennikarstwie, kampaniach wyborczych itp.

*) PATRONAT BIZNESOWY KIERUNKU OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017. Pracodawcy konsultują program studiów, prowadzą warsztaty i wykłady gościnnie, proponują tematy prac dyplomowych.

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Specjalności:

Filologia angielska:  nauczycielska
Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i, uzyskując tytuł licencjata, jest on przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Filologia angielska: translacja (tylko studia stacjonarne)
Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej). Absolwenci posiadają dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz wybranych języków specjalistycznych.
Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  specjalizacji  translacji  otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej  w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji  w  kulturze  i  realiach  krajów  obszaru  anglojęzycznego. Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i  piśmie,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  specjalistycznych  kompetencji translacyjnych w  zakresie  tłumaczenia  z  wykorzystaniem  specjalistycznych narzędzi Informatycznych.

Filologia angielska: translacja z językiem biznesu (tylko studia stacjonarne)
Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja z językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej), ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń biznesowych. Absolwent posiada dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Dodatkowo posiada również podstawową wiedzę o strukturze i sposobie funkcjonowania środowisk biznesowych. Zna słownictwo biznesowe i wybrane zagadnienia ekonomiczne, potrafi sporządzać dokumentację
i korespondencję handlową oraz jest przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz w zakresie języka biznesu oraz wybranych języków specjalistycznych (medyczny, prawniczy).
Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  filologii angielskiej, specjalizacji  translacja z językiem biznesu otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji w  kulturze  i  realiach  krajów  angielskiego obszaru językowego.
Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim
w mowie  i piśmie ze szczególnym uwzględnieniem w języku biznesowym.

Filologia hiszpańska: hiszpański język biznesu (tylko studia stacjonarne)
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu o profilu ogólnoakademickim włada językiem hiszpańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu literatury hiszpańskiej
i hispanoamerykańskiej, językoznawstwa, kulturoznawstwa.
Absolwent potrafi tworzyć teksty ekonomiczne w języku hiszpańskim i prowadzić negocjacje handlowe w tym języku. Potrafi też tłumaczyć teksty ekonomiczne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie (ustnie i pisemnie). Jest dynamiczny, komunikatywny, kreatywny, potrafi pracować w zespole. Jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do pracy w charakterze asystenta lub tłumacza w korporacjach międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami hiszpańskojęzycznymi. Studia o specjalizacji język biznesu mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze turystycznym oraz w różnego rodzaju firmach i korporacjach międzynarodowych, nastawionych na import-eksport lub innego rodzaju kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi. Absolwent jest również wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wyda­wnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent jest świadomy potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje oraz posiadł narzędzia potrzebne to dalszego samodzielnego rozwoju zawodowego.

Kompetencje ogólne
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja: hiszpański język biznesu charakteryzuje się następującymi kompetencjami i umiejętnościami ogólnymi:

 1. zdolność komunikacji ustnej i pisemnej, w tym umiejętności autoprezentacji,
 2. umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i otwartość poznawcza,
 3. świadomość potrzeby i umiejętność wdrażania zasad uczenia się przez całe życie w społeczeństwie opartym na wiedzy,
 4. umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania zadań, myślenia krytycznego,
 5. umiejętność rozwijania własnych metod badawczych i wykorzystywania ich do rozwiązywania problemów,
 6. umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych,
 7. dynamiczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje dziedzinowe
Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów hispanistycznych. Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:

– system języka hiszpańskiego w odniesieniu do wszystkich poziomów opisu,
– historia języka hiszpańskiego,
– kultura hiszpańskiego obszaru językowego,
– literatura hiszpańska i latynoamerykańska,
– komunikacja międzykulturowa,
– podstawy przekładoznawstwa.

Filologia słowiańska: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce(tylko studia stacjonarne)
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska, specjalizacja: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce włada wybranym językiem słowiańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu literatury słowiańskiej, językoznawstwa, kulturoznawstwa.
Absolwent jest wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje.

Kompetencje ogólne
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska, specjalizacja: język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce charakteryzuje się następującymi kompetencjami i umiejętnościami ogólnymi:
– zdolność komunikacji ustnej i pisemnej, w tym umiejętności autoprezentacji,
– umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy i otwartość poznawcza,
– świadomość potrzeby i umiejętność wdrażania zasad uczenia się przez całe życie w społeczeństwie    opartym na wiedzy,
– umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania zadań, myślenia krytycznego,
– umiejętność rozwijania własnych metod badawczych i wykorzystywania ich do rozwiązywania problemów,
– umiejętność wykorzystania technologii komunikacyjnych i informacyjnych,
– dynamiczność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

Kompetencje dziedzinowe
Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów slawistycznych. Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:

– system wybranego języka słowiańskiego,
– historia wybranego języka słowiańskiego,
– kultura słowiańskiego obszaru językowego,
– literatury słowiańskiego obszaru językowego,
– komunikacja międzykulturowa.

Ponadto absolwent posiada następujące kompetencje dziedzinowe związane ze specjalizacją język czeski/rosyjski w biznesie i turystyce:

– umiejętność tworzenia tekstów z zakresu biznesu i turystyki w wybranym języku słowiańskim,
– umiejętność komunikacji biznesowej (w tym prowadzenia negocjacji handlowych) w wybranym języku słowiańskim,
– umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych z wybranego języka słowiańskiego na język polski i odwrotnie,
– znajomość podstawowych zagadnień z zakresu biznesu i turystyki.

Specjalności:

Filologia polska: nauczycielska

Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej drugiego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

Filologia polska: projektowanie komunikacji (communication design)

Absolwent studiów specjalności projektowanie komunikacji (communication design) drugiego stopnia ma odpowiednie dla poziomu studiów przygotowanie w zakresie historii kultury, literatury i języka polskiego oraz teoretyczną wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyk komunikacji (historia i teoria mediów; mechanizmy perswazji w komunikacji publicznej; reklama, promocja, PR; projektowanie wizerunku organizacji/instytucji/firmy oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacji komunikacyjnych) oraz umie wykorzystać tę wiedzę w praktyce realizując projekty w zakresie communication design. Zna instrumentarium badawcze nauk humanistycznych i społecznych oraz warsztat dziennikarski. Potrafi tworzyć teksty naukowe, publicystyczne, informacyjne i perswazyjne (promocyjne, reklamowe, propagandowe, dziennikarskie). Absolwenci tej specjalności mają szansę znaleźć pracę w domach mediowych i agencjach reklamy, działach public relations, agencjach brandingowych, w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i redakcjach portali internetowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

Specjalności:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

– teoretycznych podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– metodyk szczegółowych umożliwiających pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– pracy z małym dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce ogólnodostępnej
– podstawowych założeń diagnozy i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

 1. wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych
 2. projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem wiedzy z zakresu metodyk szczegółowych
 3. rozpoznawania prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
  diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Gdzie praca?
Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:
– nauczyciela przedszkola
– nauczyciela klas edukacji wczesnoszkolnej

Resocjalizacja Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

– etiologii niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania
– mechanizmów wywoływania zmiany postaw i modyfikacji zachowania w resocjalizacji i profilaktyce
– zna regulacje prawne dotyczące resocjalizacji i profilaktyki społecznej
– zna uwarunkowania systemowo-organizacyjne i społeczno-kulturowe procesu resocjalizacji

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

 1. umie rozpoznawać objawy, określać funkcje, przyczyny i skutki zachowań zaburzonych, czyli diagnozować problemy wychowawcze z odwołaniem się do teorii i warsztatu diagnostycznego
 2. potrafi programować działania resocjalizacyjne ukierunkowane na jednostkę i jej otoczenie oraz projektować pracę resocjalizacyjną w grupie wychowawczej
 3. potrafi realizować cele opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne w procesie resocjalizacji, adekwatnie do zadań operacyjnych oraz dobierając odpowiednie metody i techniki

Gdzie praca?
– zakłady poprawcze, zakłady karne, schroniska dla nieletnich
– zakłady i młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne
– pogotowia opiekuńcze, ośrodki kuratorskie, sądy rodzinne
– jednostki prewencyjne policji, policyjne izby dziecka
– placówki socjalizacyjne i terapii oraz leczenia odwykowego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Absolwent kierunku dysponuje w zakresie wiedzy:
– szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
– ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
– wiedzę z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
– wiedzę w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej człowieka poprzez ocenę  indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia*,
– znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

W zakresie umiejętności potrafi:

 1. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 2. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 3. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 4. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 5. organizować pracę własną;
 6. nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 7. prowadzić badania naukowe*.

W zakresie kompetencji społecznych:

– skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
– posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
– posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, oddziałach dziennych, zakładach opieki długoterminowej) na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, w placówkach oświatowych, w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

Absolwent kierunku posiada:

 1. szczegółową wiedzę z zakresu medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach zagrożenia życia u dorosłych i dzieci,
 2. ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 3. znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
 4. umiejętność korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 5. umiejętność oceny stanu zdrowia osób w celu wstępnego rozpoznania i zaplanowania postępowania leczniczego,
 6. zabezpiecza i transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia życia,
 7. udziela świadczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy,  ratowania życia ludzkiego,
 8. podejmuje działania zapobiegające zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska,
 9. samodzielnie organizuje i prowadzi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności
 10. ratunkowych  zgodnie z zasadami etyki ogólnej oraz poszanowaniem i respektowaniem  praw człowieka,
 11. organizuje pracę własną, nawiązuje współpracę z Państwową Strażą Pożarną oraz inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 12. skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 13. posiada  świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent Ratownictwa Medycznego może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, w tym  w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczania kryzysowego, w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,  ochotnicze straże pożarne) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831