Specjalności i kwalifikacje absolwenta – studia II stopnia

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Techniki tworzenia oprogramowania
Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia rozwiązań dla systemów informatycznych i mobilnych oraz inżynierii ich bezpieczeństwa, metod obliczeń równoległych i rozproszonych oraz języków modelowania i zarządzania projektem informatycznym. Dowiesz się jak zaprojektować i wykonać aplikacje internetowe (webowe, dla platform mobilnych i chmurowych) oraz poznasz techniki administrowania tymi aplikacjami. Studia przygotują Cię do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem najnowocześniejszych systemów związanych z technologiami informatycznymi.

 

Cyberbezpieczeństwo
Dowiesz się, jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo systemom sieciowym, aplikacjom internetowym, systemom komputerowym, aplikacjom mobilnym. Nabędziesz umiejętności związane z różnymi formami programowania dla Internetu oraz projektowania systemów informatycznych. Twoja wiedza inżyniera zostanie uzupełniona o zagadnienia związane z bezpieczeństwem technologii teleinformatycznych. Jako absolwent tej specjalności będziesz mógł podjąć pracę w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także tam gdzie wymagana jest wiedza dotycząca zabezpieczenia zasobów informacyjnych organizacji (administracja, wojsko itp.).

Systemy mechatroniczne
Dowiesz się, jak działa układ autonomicznego sterowania, poznasz metody oraz technologie wpływające na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach samochodowych. Poznasz systemy sterowania i zasilania układów napędowych oraz rozszerzysz swoją wiedzę w zakresie obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych.

 

Mechatronika w pojazdach samochodowych
Dowiesz się, jak działa układ autonomicznego sterowania, poznasz metody oraz technologie wpływające na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w pojazdach samochodowych. Poznasz systemy sterowania i zasilania układów napędowych oraz rozszerzysz swoją wiedzę w zakresie obsługi i eksploatacji energoelektrycznych układów napędowych, obsługi i diagnostyki układów sterowania w pojazdach samochodowych.

Pojazdy i silniki
Rozwiniesz swoje umiejętności związane z nowoczesnymi metodami projektowania, wiedzę o budowie pojazdów samochodowych. Dowiesz się, jak prowadzić diagnostykę systemów sterowania samochodów i ich układów napędowych. Poznasz pojazdy elektryczne i autonomiczne.

 

Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
Poznasz współczesne procesy projektowania, modelowania i wytwarzania w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe (CAD/CAE/CAM) wykorzystywane m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym i lotniczym.

 

NOWOŚĆ Projektowanie i technologie druku 3D
Dowiesz się, jak zastosować nowoczesne metody komputerowe do projektowania wydruków 3D o oczekiwanych własnościach użytkowych. Poznasz praktyczne możliwości oraz ograniczenia technologii druku 3D.

Inżynieria zarządzania przedsiębiorstwem
Podczas studiów na tej specjalności nauczysz się rozwiązywać problemy w zakresie inżynierii zarządzania produkcją, kierowania zespołami pracowniczymi, transferu technologii i innowacyjności, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach branży maszynowej, motoryzacyjnej, lotniczej.

 

Informatyczne systemy przedsiębiorstwa
Poznasz i nauczysz się wykorzystywać systemy wspomagające modelowanie i symulację procesów produkcyjnych oraz zintegrowane informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemy wizualizacji i wirtualizacji produkcji.

 

Inżynieria administracji gospodarczej
Podczas zajęć nauczysz się projektować i zarządzać procesami gospodarczymi w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz instytucjach administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i eksploatacji systemów informatycznych, procesów logistycznych oraz bezpieczeństwa pracy.

 

Inżynieria innowacji przemysłowych
Poznasz zagadnienia z zakresu zarządzania innowacjami i transferem technologii oraz zarządzania projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie. Nauczysz się technik i narzędzi analizy strategicznej, narzędzi wyboru strategicznego, technik planowania strategicznego, a także technik wdrażania opracowanej zmiany technologicznej.

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Specjalności:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zdobędziesz szczegółową wiedzę w zakresie zarządzania środowiskiem, gospodarowania zasobami wody oraz w zakresie systemów odprowadzania ścieków. Poznasz metody komputerowe przydatne w projektowaniu procesów oczyszczania ścieków, nauczysz się również projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Poznasz nowe, wysokoefektywne technologie proekologiczne. Zdobędziesz wykształcenie, dzięki któremu po zebraniu doświadczenia zawodowego można ubiegać się o uprawnienia budowlane.

Specjalności:

Inżynieria materiałowa
Zdobędziesz pogłębioną wiedzę z zakresu nowoczesnych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Poznasz metody statystycznej analizy danych oraz projektowania materiałowego. Zdobędziesz również umiejętności związane ze sporządzaniem bilansu efektywności energetycznej procesów przemysłowych związanych z produkcją i przetwórstwem materiałów. Ponadto zyskasz wiedzę dotyczącą najnowszych metod i technik badań materiałów.

Specjalności:

Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Obok wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania złożonych konstrukcji, zdobędziesz również rozszerzoną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa budowli, konstrukcji prefabrykowanych, budownictwa proekologicznego czy hydrotechnicznego. Umiejętności praktyczne w tym zakresie rozwiniesz dzięki szerokiemu zakresowi ćwiczeń projektowych.

Wydział Zarządzania i Transportu

Specjalności:

Zarządzanie firmą
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania (na przykład specjalisty ds. promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania, analiz ekonomicznych itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wykorzystać narzędzia zarządzania marketingowego oraz instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu firmą (zarówno małą, średnią, jak i dużą) oraz posługiwać się technikami organizatorskimi.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

 

Zarządzanie logistyką i jakością
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla,
w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wdrażać i kontrolować systemy zarządzania logistycznego, posługiwać się narzędziami jakości, badać potrzeby i satysfakcję klienta. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

 

Zarządzanie  w administracji i finanse organizacji
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania
z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wykorzystywać narzędzia strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami organizacji, potrafi realizować podstawowe funkcje zarządzania w jednostkach organizacyjnych administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego i strukturach UE.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Specjalności:

Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie

W ramach studiów II stopnia na kierunku Transport studenci zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej. Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Są przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci poznają metody planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

Transport drogowy

W ramach studiów II stopnia na kierunku Transport studenci zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej. Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Są przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

W ramach specjalności Transport drogowy studenci poznają wszechstronnie problemy bezpieczeństwa – od konstrukcji pojazdu, poprzez jego homologację, rozwiązania inżynierii ruchu drogowego aż do wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabywają ponadto umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Specjalności:

Filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacje:

Nauczycielska
Absolwent  kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej, reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego i ogólne wykształcenie językoznawcze. Ponadto absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i, uzyskując tytuł licencjata, jest on przygotowany do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

 

Translacja (tylko studia stacjonarne)
Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej). Absolwenci posiadają dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz wybranych języków specjalistycznych.
Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  specjalizacji  translacji  otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej  w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji  w  kulturze  i  realiach  krajów  obszaru  anglojęzycznego. Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i  piśmie,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  specjalistycznych  kompetencji translacyjnych w  zakresie  tłumaczenia  z  wykorzystaniem  specjalistycznych narzędzi Informatycznych.

 

Translacja z językiem biznesu (tylko studia stacjonarne)
Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja z językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej), ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń biznesowych. Absolwent posiada dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Dodatkowo posiada również podstawową wiedzę o strukturze i sposobie funkcjonowania środowisk biznesowych. Zna słownictwo biznesowe i wybrane zagadnienia ekonomiczne, potrafi sporządzać dokumentację i korespondencję handlową oraz jest przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz w zakresie języka biznesu oraz wybranych języków specjalistycznych (medyczny, prawniczy).
Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  filologii angielskiej, specjalizacji  translacja z językiem biznesu otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji w  kulturze  i  realiach  krajów  angielskiego obszaru językowego.
Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim w mowie  i piśmie ze szczególnym uwzględnieniem w języku biznesowym.

 

 

 

Filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja:

Translacja z hiszpańskim językiem biznesu (stacjonarne + niestacjonarne)
Absolwent studiów na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska, specjalizacja: Translacja z hiszpańskim językiem biznesu o profilu ogólnoakademickim włada językiem hiszpańskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, jest nowoczesnym filologiem — posiada wiedzę z zakresu przekładoznawstwa, językoznawstwa, literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz kulturoznawstwa.
Absolwent potrafi tworzyć teksty ekonomiczne w języku hiszpańskim i prowadzić negocjacje handlowe w tym języku. Potrafi też tłumaczyć teksty ekonomiczne z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie (ustnie i pisemnie). Jest dynamiczny, komunikatywny, kreatywny, potrafi pracować w zespole. Jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do pracy w charakterze asystenta lub tłumacza w korporacjach międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami hiszpańskojęzycznymi. Studia o specjalizacji translacja z hiszpańskim językiem biznesu mają na celu przygotowanie absolwenta do pracy w sektorze turystycznym oraz w różnego rodzaju firmach i korporacjach międzynarodowych, nastawionych na import-eksport lub innego rodzaju kontakty z krajami hiszpańskojęzycznymi. Absolwent jest również wyposażony w wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wyda­wnictwach, instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent jest świadomy potrzeby ciągłego uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie, w której się specjalizuje oraz posiadł narzędzia potrzebne to dalszego samodzielnego rozwoju zawodowego.

Specjalności:

Filologia polska: nauczycielska 
Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej drugiego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

Filologia polska: projektowanie komunikacji (communication design)
Absolwent studiów specjalności projektowanie komunikacji (communication design) drugiego stopnia ma odpowiednie dla poziomu studiów przygotowanie w zakresie historii kultury, literatury i języka polskiego oraz teoretyczną wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyk komunikacji (historia i teoria mediów; mechanizmy perswazji w komunikacji publicznej; reklama, promocja, PR; projektowanie wizerunku organizacji/instytucji/firmy oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacji komunikacyjnych) oraz umie wykorzystać tę wiedzę w praktyce realizując projekty w zakresie communication design. Zna instrumentarium badawcze nauk humanistycznych i społecznych oraz warsztat dziennikarski. Potrafi tworzyć teksty naukowe, publicystyczne, informacyjne i perswazyjne (promocyjne, reklamowe, propagandowe, dziennikarskie). Absolwenci tej specjalności mają szansę znaleźć pracę w domach mediowych i agencjach reklamy, działach public relations, agencjach brandingowych, w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i redakcjach portali internetowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

Specjalności:

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
studia kierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, którzy pragną uzyskać tytuł magistra i dodatkowe kwalifikacje do pracy jako nauczyciele-specjaliści i terapii pedagogicznej. Absolwent będzie przygotowany do integrowania oddziaływań natury terapeutycznej z codziennymi czynnościami podejmowanymi na zajęciach w przedszkolu, szkole, placówkach prowadzących terapię pedagogiczną. Specjalność przygotuje absolwenta do prowadzenia zindywidualizowanego procesu edukacyjnego, terapeutycznego oraz prowadzenie działań wychowawczych, dydaktycznych, profilaktycznych i terapeutycznych integrujących dzieci o różnych potrzebach i możliwościach.

 

Edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju
Studia kierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, którzy pragną uzyskać tytuł magistra i dodatkowe kwalifikacje do pracy jako specjaliści w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Absolwent specjalności posiada przygotowanie pedagogiczne i kompetencje niezbędne do organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem i ich rodzinom.

 

Resocjalizacja i socjoterapia
Studia kierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, którzy pragną uzyskać tytuł magistra i dodatkowe kwalifikacje do pracy jako specjaliści w zakresie socjoterapii. Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze w obszarze profilaktyki, resocjalizacji i socjoterapii. Studenci nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach).

Wydział Nauk o Zdrowiu

Specjalności:

Absolwent kierunku dysponuje w zakresie wiedzy:
– szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
– ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
– wiedzę z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
– wiedzę w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej człowieka poprzez ocenę  indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia*,
– znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

W zakresie umiejętności potrafi:

  1. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  2. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  3. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  4. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  5. organizować pracę własną;
  6. nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
  7. prowadzić badania naukowe*.

W zakresie kompetencji społecznych:

– skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
– posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
– posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, oddziałach dziennych, zakładach opieki długoterminowej) na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, w placówkach oświatowych, w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

Specjalności:

Organizacja i zarządzanie państwowym systemem ratownictwa
Zdobędziesz umiejętności identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych. Nauczysz się, jak kształtować struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności. Dowiesz się, jak w merytoryczny i organizacyjny sposób kierować zespołami ludzkimi. Poznasz, w jaki sposób mobilizować społeczeństwo do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym. Zdobędziesz umiejętności do zarządzania jednostkami Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego i systemu informacji kryzysowej. Dowiesz się, jak opracowywać ekspertyzy, raporty, referaty i publikacje z zakresu zdrowia publicznego oraz jak korzystać z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska oraz działających w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego.

 

Opieka paliatywna, geriatryczna i długoterminowa
Zdobędziesz umiejętności rozpoznawania wpływu procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich. Nauczysz się planowania, opracowywania, organizowania oraz oceny skuteczności i ewaluacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia dla różnych środowisk społecznych. Pozyskasz wiedzę, jak merytorycznie i organizacyjnie kierować zespołami ludzkimi. Dowiesz się, jak organizować i zabezpieczać funkcjonowanie struktur usług medycznych w zakresie powszechnego i prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, opieki długoterminowej i opieki społecznej. Dowiesz się, jak opracowywać ekspertyzy, raporty, referaty i publikacje z zakresu zdrowia publicznego oraz jak korzystać z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach ochrony i kontroli środowiska; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

 

Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia
Pozyskasz umiejętności w zakresie identyfikowania i prognozowania zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości. Nauczysz się rozpoznawać wpływ procesów społecznych oraz struktur demograficznych na zdrowie zbiorowości ludzkich. Pozyskasz wiedzę, jak merytorycznie i organizacyjnie kierować zespołami ludzkimi, a także w jaki sposób koordynować działania instytucji, aby zmobilizować społeczeństwo do realizowania polityki zdrowotnej. Nauczysz się, jak zarządzać zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym, a także jak gromadzić dane i analizować koszty ekonomiczne usług medycznych, rehabilitacji, profilaktyki i promocji zdrowia. Wykorzystasz wiedzę do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w Unii Europejskiej oraz do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym.

Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w: instytucjach i jednostkach administracji rządowej wszystkich szczebli zajmujących się problematyką zdrowia i szeroko rozumianym zdrowiem publicznym; jednostkach: nadzoru sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ochrony i kontroli środowiska; instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; podmiotach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia oraz instytucjach badawczych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

*) studia stacjonarne

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831