Specjalności i kwalifikacje absolwenta

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Specjalność: Techniki tworzenia oprogramowania
Absolwent tej specjalności studiów II stopnia nabywa umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych, systemów inteligentnych. Poznaje technologię budowania Internetu Rzeczy, w szczególności z uwzględnieniem technologii chmurowych. Zdobyta wiedza i kompetencje pozwalają znaleźć atrakcyjną pracę w firmach zajmujących się projektowaniem, obsługą oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych, grafiką komputerową, systemami operacyjnymi i sieciowymi.

 

Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
W ramach specjalności absolwent uzyskuje wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa teletransmisji, telekomunikacji i sieci komputerowych. Student nabywa umiejętności związane z różnymi formami programowania dla Internetu oraz projektowania bezpiecznych systemów informatycznych. Wiedza przyszłego inżyniera zostanie uzupełniona o zagadnienia związane z bezpieczeństwem technologii teleinformatycznych. W ramach systemów rozproszonych otrzymają wiedzę konieczną do projektowania i oprogramowania systemów komunikacyjnych stosujących technologie internetowe. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w firmach produkujących sprzęt telekomunikacyjny, u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także w różnego rodzaju firmach zajmujących się projektowaniem, oprogramowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych technologii internetowych

Profil: mechaniczny

 

Specjalność: Komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inżynierów, którzy posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu: kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z nowocześnie pojmowanym procesem projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych, przy wsparciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, stosowania nowoczesnych metod modelowania konstrukcji mechanicznych, problematyki projektowania i obsługi złożonych procesów wytwarzania przy wykorzystaniu metod komputerowych, stosowania kompleksowych komputerowych systemów projektowych (w rodzaju np. systemu ADAMS).

 

Specjalność: Pojazdy i silniki
W ramach tej specjalności, na studiach II stopnia kształci się magistrów inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: nowoczesnego procesu projektowania samochodów i ich podzespołów, a w szczególności jednostek napędowych (silników), przy zastosowaniu zaawansowanych technik komputerowych, projektowania samochodów specjalnych i specjalizowanych, nowatorskich metod badań stanowiskowych samochodów i silników.

 

Profil: automatyka przemysłowa

 

W ramach tego profilu, na studiach II stopnia, kształci się magistrów inżynierów, którzy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: zagadnień związanych z uruchamianiem i eksploatacją systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych, instalowaniem i obsługą zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych wyposażonych w sterowniki programowalne, algorytmów teorii sterowania i optymalizacji, systemów ekspertowych i rozpoznawania obrazów.

Specjalność: Inżynieria Zarządzania Przedsiębiorstwem
Absolwent specjalności studiów II stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu: twórczego rozwiązywania problemów w zakresie inżynierii zarządzania produkcją, kierowania zespołami pracowniczymi, transferu technologii i innowacyjności, organizowania i prowadzenia prac badawczych i rozwojowych.

 

Specjalność: Informatyczne Systemy Przedsiębiorstwa
Absolwent specjalności studiów II stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu: użytkowania i twórczego wykorzystania systemów wspomagających modelowanie i symulację procesów produkcyjnych oraz zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania przedsiębiorstwem, a także wizualizacji i wirtualizacji systemów produkcyjnych.

 

Specjalność: Inżynieria administracji gospodarczej
Absolwent specjalności studiów II stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu: projektowania i zarządzania procesami gospodarczymi ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i eksploatacji systemów informatycznych, procesów logistycznych oraz bezpieczeństwa pracy.

 

Specjalność: Inżyniera Innowacji Przemysłowych (w języku polskim i angielskim)
Absolwent specjalności studiów II stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu: metod opracowywania strategii technologicznych w tym w szczególności technik i narzędzi analizy strategicznej, narzędzi wyboru strategicznego, technik planowania strategicznego, technik wdrażania opracowanej zmiany technologicznej.

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Specjalności:

Studia II stopnia
Inżynieria Środowiska
Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 

Absolwent studiów II stopnia ma poszerzoną wiedzę i umiejętności dające podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych – zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestrzeni zurbanizowanej oraz w środowisku wewnętrznym (mikroklimat, instalacje w budynkach).

Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska. Zna zasady projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem ich niezawodności i bezpieczeństwa. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie alternatywnych źródeł energii. Zna i rozumie formy oddziaływań populacji ludzkiej na środowisko oraz stopień i skalę antropogenicznych zagrożeń i przekształceń biosfery, atmosfery, litosfery i hydrosfery. Zna zasady tworzenia strategii rozwoju zrównoważonego na różnych poziomach organizacji kraju zgodnie z obowiązującym prawem. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym realizację polityki ekologicznej oraz procedury wdrażania systemów zarządzania środowiskowego. Posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie inżynierii środowiska w języku polskim i obcym.

Specjalności:

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu przedmiotów  specjalistycznych i kierunkowych, które umożliwią mu wykorzystanie szczegółowej wiedzy obejmującej złożone procesy chemiczne i fizyczne warunkujące właściwości mechaniczne i użytkowe materiałów polimerowych, hybrydowych, metalicznych i ceramicznych. Korzystając z nabytej wiedzy na temat procesów wytwarzania i przetwarzania oraz metod badań materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów polimerowych potrafi przewidzieć właściwości projektowanych układów i ich elementów w warunkach eksploatacji.

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych w zakresie analiz fizykochemicznych przydatnych we współczesnej inżynierii materiałowej. Potrafi zaprojektować wyrób materiałowy; potrafi opracować dokumentację projektowo-technologiczną dla zaprojektowanego wyrobu.

Specjalności:

Specjalność:
KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

Absolwenci studiów II stopnia Budownictwa na specjalności KBiI Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska uzyskują zaawansowaną wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz technologii i organizacji budownictwa. Potrafią stosować współczesne techniki komputerowe praz nowoczesne materiały i technologie budowlane. Są przygotowani do podejmowania prac o charakterze badawczym, uczestniczenia w marketingu i promocji nowoczesnych wyrobów budowlanych, kierowania zespołami i firmą budowlaną oraz udziału w przedsięwzięciach budowlanych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Absolwenci studiów II stopnia Budownictwa Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska są przygotowani w szczególności do prac w zakresie:

– Projektowania obiektów budownictwa jednorodzinnego (w tym ekologicznych), miejskiego, przemysłowego, komunalnego i komunikacyjnego,
– Budowy, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów budowlanych oraz produkcji takich materiałów i elementów budowlanych
– Planowania i prowadzenia miejskich prac renowacyjnych oraz współdziałania w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki,
– Projektowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych i systemów technologicznych oraz zarządzania w budownictwie,
– Uzyskania uprawnień budowlanych,
– Prowadzenia własnych firm budowlanych – projektowych i wykonawczych oraz prac w instytucjach i ośrodkach naukowo – badawczych i instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy.

Po ukończeniu kursów pedagogicznych mogą również podjąć prace w średnich szkołach zawodowych i szkołach wyższych.

Wydział Zarządzania i Transportu

Specjalności:

Zarządzanie firmą
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty z zakresu zarządzania (na przykład specjalisty ds. promocji, obsługi klienta, organizacji i zarządzania, analiz ekonomicznych itp.) oraz na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa. Absolwent jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wykorzystać narzędzia zarządzania marketingowego oraz instrumenty ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu firmą (zarówno małą, średnią, jak i dużą) oraz posługiwać się technikami organizatorskimi.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

 

Zarządzanie logistyką i jakością
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla,
w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wdrażać i kontrolować systemy zarządzania logistycznego, posługiwać się narzędziami jakości, badać potrzeby i satysfakcję klienta. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

 

Zarządzanie  w administracji i finanse organizacji
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania
z zastosowaniem technologii informacyjnych. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy teoretycznej i rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania w różnych organizacjach i instytucjach. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty z zakresu zarządzania, na stanowisku kierownika/menedżera średniego szczebla, w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji państwowej i lokalnej, w strukturach bezpieczeństwa lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent potrafi wykorzystywać narzędzia strategicznego i operacyjnego zarządzania finansami organizacji, potrafi realizować podstawowe funkcje zarządzania w jednostkach organizacyjnych administracji państwowej, jednostkach samorządu terytorialnego i strukturach UE.
Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.

Specjalności:

Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie

W ramach studiów II stopnia na kierunku Transport studenci zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej. Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Są przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

W ramach specjalności Bezpieczeństwo i planowanie w transporcie studenci poznają metody planowania, zarządzania i strategii w transporcie, między innymi z wykorzystaniem systemów ekspertowych i teorii gier.

 

Transport drogowy

W ramach studiów II stopnia na kierunku Transport studenci zapoznają się z aktualnymi problemami współczesnego transportu, a ponadto nabywają niezbędne umiejętności do pracy badawczej. Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną wiedzę, m.in. z zakresu współczesnych systemów transportowych, teorii ruchu drogowego, mobilności, bezpieczeństwa oraz zarządzania jakością usług transportowych. Są przygotowani do podjęcia kształcenia w ramach studiów III stopnia.

W ramach specjalności Transport drogowy studenci poznają wszechstronnie problemy bezpieczeństwa – od konstrukcji pojazdu, poprzez jego homologację, rozwiązania inżynierii ruchu drogowego aż do wpływu zachowań uczestników ruchu. Nabywają ponadto umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych usług i systemów telemetrycznych stosowanych w transporcie drogowym.

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Specjalności:

Filologia angielska:  nauczycielska
Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: nauczycielska otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują go do pracy w zawodzie nauczycielskim, zaś zdobyte przez niego informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych, pozwolą mu w przyszłości opracowywać własne materiały dydaktyczne. W programie studiów uwzględniony został poszerzony zakres metodyki nauczania języka angielskiego, jak również literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska dadzą uprawnienia do nauczania języka angielskiego wgimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach policealnych i pomaturalnych. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Filologia angielska: tłumaczeniowa
Absolwent studiów magisterskich na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: tłumaczeniowa otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Nabyta w trakcie 2 -letniego toku studiów wiedza oraz pozyskane umiejętności przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie tłumacza, zaś zdobyte przez nich informacje z zakresu nowoczesnych metod i technik wykorzystywanych w przekładzie, pozwolą im na sprawne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w tłumaczeniu tekstów użytkowych z szerokiego zakresu, zarówno specjalistycznych, jak i tekstów kultury (literatury, filmu, gier komputerowych). W programie studiów uwzględnione zostały elementy literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, komunikacja międzykulturowa, współczesne językoznawstwo (w tym zagadnienie korpusów) oraz elementy współczesnego literaturoznawstwa i teorii badań kulturowych. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego). Ukończone studia II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa dadzą wiedzę, kompetencje i umiejętności do pracy w zawodzie tłumacza. Absolwent studiów uzupełniających drugiego stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do rozpoczęcia procedury uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego. Zdobyta wiedza, pozyskane umiejętności oraz  kompetencje społeczne umożliwią mu podjęcie wyzwań stawianych przez współczesny rynek pracy.

Filologia hiszpańska: tłumaczeniowa z językiem angielskim (tylko studia stacjonarne)
Absolwent kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja translacja z językiem biznesu reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego oraz praktyczne i teoretyczne kompetencje z zakresu translacji pisemnej i ustnej (symultanicznej i konsekutywnej), ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczeń biznesowych. Absolwent posiada dobrą znajomość realiów kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego jak i wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego niezbędną w procesie translacji. Dodatkowo posiada również podstawową wiedzę o strukturze i sposobie funkcjonowania środowisk biznesowych. Zna słownictwo biznesowe i wybrane zagadnienia ekonomiczne, potrafi sporządzać dokumentację i korespondencję handlową oraz jest przygotowany do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie języka ogólnego oraz w zakresie języka biznesu oraz wybranych języków specjalistycznych (medyczny, prawniczy).
Absolwent  studiów  pierwszego  stopnia  filologii angielskiej, specjalizacji  translacja z językiem biznesu otrzymuje  tytuł zawodowy  licencjata,  który  uprawnia  go  do  kontynuowania  kształcenia  na  studiach drugiego  stopnia  w  tej  samej  lub  pokrewnej  specjalności  oraz  kształcenia  w ramach studiów  podyplomowych.  Może  także  kontynuować  kształcenie  na  studiach magisterskich w krajach anglojęzycznych, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.  Studia  licencjackie  na  specjalności  filologia  angielska  pozwalają  na  podjęcie  pracy zawodowej w  dziedzinach  i  instytucjach  wymagających  aktywnej  znajomości  języka angielskiego  oraz  orientacji w  kulturze  i  realiach  krajów  angielskiego obszaru językowego.
Absolwent  może  pracować  w  biurach  tłumaczeń, w wydawnictwach,  w  redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w różnych instytucjach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością posługiwania się językiem angielskim
w mowie  i piśmie ze szczególnym uwzględnieniem w języku biznesowym.

Filologia słowiańska: język czeski/rosyjski (tylko studia stacjonarne)
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia słowiańska, biegle posługuje się wybranym językiem rosyjskim/czeskim (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa lub literaturoznawstwa w odniesieniu do wybranego języka rosyjskiego/czeskiego oraz innych języków słowiańskich.
Absolwent jest wyposażony w wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do podjęcia pracy w charakterze tłumacza (tekstów specjalistycznych, użytkowych i/lub literackich), w wydawnictwach, redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych, społecznych i badawczych oraz w sektorze usług, w korporacjach międzynarodowych oraz polskich przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę gospodarczą z krajami obszaru językowego wybranego języka słowiańskiego. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych.

Kompetencje ogólne
Absolwent wyposażony jest w wiedzę i kompetencje, które w odniesieniu do standardów międzynarodowych uważane są za niezbędne do rozwinięcia umiejętności krytycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny studiów slawistycznych. Jego wiedza i kompetencje obejmują zwłaszcza następujące zagadnienia:

 1. stosowania innowacji metodologicznych do analizy i interpretacji języków słowiańskich,
 2. wybór i stosowanie odpowiedniej metody badawczej do opisu zjawisk historyczno-literackich w zakresie literatur słowiańskich,
 3. stosowanie innowacji metodologicznych do analizy i interpretacji tekstu literackiego,
 4. interpretowanie współczesnych zjawisk kulturowych w ich wymiarze językowym i/lub literackim z przeszłością i tradycjami wybranej kultury słowiańskiej,
 5. sprawne, swobodne i poprawne posługiwanie się wybranym językiem słowiańskim w zakresie różnorodnych rodzajów komunikacji językowej,
 6. pisanie kreatywne w wybranym języku słowiańskim,
 7. wyrażanie (pisemne i ustne) złożonych sądów i opinii.

Kompetencje dziedzinowe
Absolwent potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Umie porozumiewać się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Potrafi organizować pracę grupową. Charakteryzuje się otwartością wobec innych języków i kultur, ma świadomość różnorodności językowej i rozumie problematykę komunikacji międzykulturowej, w tym na pograniczach językowych. Potrafi myśleć w sposób interdyscyplinarny i rozwiązywać problemy w odwołaniu do dziedzin pokrewnych filologii (kulturoznawstwo, socjologia i inne). Jego wiedza i zrozumienie zjawisk z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa wykracza poza poziom absolwenta studiów licencjackich i stanowi bazę dla oryginalności w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie idei w kontekście badawczym. Jest przygotowany do napisania pracy magisterskiej, w której przekazuje swoje konkluzje dotyczące prowadzonych badań, które są poparte wiedzą i rozumowaniem analitycznym i syntetycznym. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest świadomy przyjęcia odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy.

Specjalności:

Filologia polska: nauczycielska 
Absolwent studiów specjalności nauczycielskiej drugiego stopnia jest przygotowany do nauczania języka polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, zna społeczno-kulturowe konteksty edukacji, ma poszerzoną wiedzę literaturoznawczą, językoznawczą i metodyczną. Zna mechanizmy współczesnej kultury w wymiarze globalnym i lokalnym, umie stosować nowoczesne metody animowania działań edukacyjnych. Może pracować w domach kultury, w redakcjach czasopism i wydawnictw.

Filologia polska: projektowanie komunikacji (communication design)
Absolwent studiów specjalności projektowanie komunikacji (communication design) drugiego stopnia ma odpowiednie dla poziomu studiów przygotowanie w zakresie historii kultury, literatury i języka polskiego oraz teoretyczną wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyk komunikacji (historia i teoria mediów; mechanizmy perswazji w komunikacji publicznej; reklama, promocja, PR; projektowanie wizerunku organizacji/instytucji/firmy oraz wewnętrznych i zewnętrznych relacji komunikacyjnych) oraz umie wykorzystać tę wiedzę w praktyce realizując projekty w zakresie communication design. Zna instrumentarium badawcze nauk humanistycznych i społecznych oraz warsztat dziennikarski. Potrafi tworzyć teksty naukowe, publicystyczne, informacyjne i perswazyjne (promocyjne, reklamowe, propagandowe, dziennikarskie). Absolwenci tej specjalności mają szansę znaleźć pracę w domach mediowych i agencjach reklamy, działach public relations, agencjach brandingowych, w mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) i redakcjach portali internetowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest skuteczna komunikacja.

Specjalności:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:
– teoretycznych podstaw pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
– metodyk szczegółowych umożliwiających pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
– pracy z małym dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce ogólnodostępnej
– podstawowych założeń diagnozy i terapii pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

 1. wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych
 2. projektowania oddziaływań pedagogicznych w przedszkolu i klasach edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem wiedzy z zakresu metodyk szczegółowych
 3. rozpoznawania prawidłowości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
  diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Gdzie praca?
Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:
– nauczyciela przedszkola
– nauczyciela klas edukacji wczesnoszkolnej

Resocjalizacja Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:
– etiologii niedostosowania społecznego i zaburzeń zachowania
– mechanizmów wywoływania zmiany postaw i modyfikacji zachowania w resocjalizacji i profilaktyce
– zna regulacje prawne dotyczące resocjalizacji i profilaktyki społecznej
– zna uwarunkowania systemowo-organizacyjne i społeczno-kulturowe procesu resocjalizacji

Dysponuje umiejętnościami w zakresie:

 1. umie rozpoznawać objawy, określać funkcje, przyczyny i skutki zachowań zaburzonych, czyli diagnozować problemy wychowawcze z odwołaniem się do teorii i warsztatu diagnostycznego
 2. potrafi programować działania resocjalizacyjne ukierunkowane na jednostkę i jej otoczenie oraz projektować pracę resocjalizacyjną w grupie wychowawczej
 3. potrafi realizować cele opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne w procesie resocjalizacji, adekwatnie do zadań operacyjnych oraz dobierając odpowiednie metody i techniki

Gdzie praca?
– zakłady poprawcze, zakłady karne, schroniska dla nieletnich
– zakłady i młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne
– pogotowia opiekuńcze, ośrodki kuratorskie, sądy rodzinne
– jednostki prewencyjne policji, policyjne izby dziecka
– placówki socjalizacyjne i terapii oraz leczenia odwykowego

Wydział Nauk o Zdrowiu

Specjalności:

Absolwent kierunku dysponuje w zakresie wiedzy:
– szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,
– ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
– wiedzę z zakresu świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,
– wiedzę w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej człowieka poprzez ocenę  indywidualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zachowania i przywracania zdrowia*,
– znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

W zakresie umiejętności potrafi:

 1. korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
 2. udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 3. sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
 4. samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
 5. organizować pracę własną;
 6. nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działa­nia społeczności lokalnej na rzecz zdrowia,
 7. prowadzić badania naukowe*.

W zakresie kompetencji społecznych:

– skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
– posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
– posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, oddziałach dziennych, zakładach opieki długoterminowej) na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza, w placówkach oświatowych, w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

*) studia stacjonarne

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831