Szczegółowe kryteria kwalifikacji – studia II stopnia

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

Oczekiwane kompetencje kandydata ubiegającego się
o przyjęcie na studia drugiego stopnia
kierunku informatyka

 

Na studia drugiego stopnia kierunku Informatyka mogą się ubiegać następujący kandydaci:

 1. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Informatyka;
 2. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia innych pokrewnych kierunków technicznych, w tym szczególnie: Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria środowiska, Transport. Od tych kandydatów wymagane będzie uzupełnienie wskazanych przez dziekana różnic programowych z przedmiotów kierunkowych:
  a. Programowanie,
  b. Bezpieczeństwo technologii informatycznych,
  c. Bazy danych,
  d. Metody sztucznej inteligencji,

w wymiarze do 30 ects, których zakres zależy od zrealizowanego przez kandydata programu nauczania na i stopniu kształcenia. Wymienione przedmioty dodatkowe powinny zostać zaliczone przed końcem pierwszego roku studiów II stopnia. Studenci ATH studiujący na I stopniu wymienionych kierunków pokrewnych, którzy zamierzają podjąć studia II stopnia na kierunku Informatyka mogą za zgodą dziekana realizować wskazane różnice programowe jako przedmioty dodatkowe do programu swoich studiów I stopnia.

Oczekiwane kompetencje kandydata ubiegającego się
o przyjęcie na studia drugiego stopnia
kierunku mechanika i budowa maszyn

 

Na studia drugiego stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn mogą się ubiegać następujący kandydaci:

 1. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia na kierunku: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika;
 2. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia innych pokrewnych kierunków technicznych, w tym szczególnie: Automatyka i robotyka, Inżynieria Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka, Transport. Od tych kandydatów wymagane będzie uzupełnienie wskazanych przez dziekana różnic programowych z przedmiotów kierunkowych:
  a. Mechanika,
  b. Wytrzymałość materiałów,
  c. Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn,
  d. Techniki wytwarzania,

w wymiarze do 30 ects, których zakres zależy od zrealizowanego przez kandydata programu nauczania na I stopniu kształcenia. Wymienione przedmioty dodatkowe powinny zostać zaliczone przed końcem pierwszego roku studiów II stopnia. Studenci ATH studiujący na I stopniu wymienionych kierunków pokrewnych, którzy zamierzają podjąć studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn mogą za zgodą dziekana realizować wskazane różnice programowe jako przedmioty dodatkowe do programu swoich studiów I stopnia.

Kandydat na studia II stopnia wybiera specjalność podczas rekrutacji.

Oczekiwane kompetencje kandydata ubiegającego się
o przyjęcie na studia drugiego stopnia
kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Na studia drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą się ubiegać następujący kandydaci:

 1. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji;
 2. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia innych pokrewnych kierunków technicznych, w tym szczególnie: Logistyka, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Automatyka i robotyka, Informatyka, Inżynieria środowiska, Włókiennictwo oraz kierunków ekonomicznych w tym szczególnie: Towaroznawstwo. Od tych kandydatów wymagane będzie uzupełnienie wskazanych przez dziekana różnic programowych z przedmiotów kierunkowych:
  a. Procesy produkcyjne;
  b. Zarządzanie produkcją i usługami;
  c. Finanse i rachunkowość;
  d. Rachunek kosztów dla inżynierów;

w wymiarze do 30 ects, których zakres zależy od zrealizowanego przez kandydata programu nauczania na i stopniu kształcenia. Wymienione przedmioty dodatkowe powinny zostać zaliczone przed końcem pierwszego roku studiów II stopnia. Studenci ATH studiujący na I stopniu wymienionych kierunków pokrewnych, którzy zamierzają podjąć studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji mogą za zgodą dziekana realizować wskazane różnice programowe jako przedmioty dodatkowe do programu swoich studiów I stopnia.

Oczekiwane kompetencje kandydata ubiegającego się
o przyjęcie na studia drugiego stopnia
kierunku mechatronika

 

Na studia drugiego stopnia kierunku Mechatronika mogą się ubiegać następujący kandydaci:

 1. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia na kierunku: Automatyka i robotyka, Mechatronika;
 2. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) z dyplomem ukończenia studiów inżynierskich I stopnia innych pokrewnych kierunków technicznych, w tym szczególnie: Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka, Transport. Od tych kandydatów wymagane będzie uzupełnienie wskazanych przez dziekana różnic programowych z przedmiotów kierunkowych:
  a) Sterowanie procesami ciągłymi,
  b)   Sterowanie sekwencyjne,
  c)   Systemy czasu rzeczywistego,
  d)   Komputerowe wspomaganie syntezy układów automatyki,

w wymiarze do 30 ects, których zakres zależy od zrealizowanego przez kandydata programu nauczania na I stopniu kształcenia. Wymienione przedmioty dodatkowe powinny zostać zaliczone przed końcem pierwszego roku studiów II stopnia. Studenci ATH studiujący na I stopniu wymienionych kierunków pokrewnych, którzy zamierzają podjąć studia II stopnia na kierunku Mechatronika mogą za zgodą dziekana realizować wskazane różnice programowe jako przedmioty dodatkowe do programu swoich studiów I stopnia.

Kandydat na studia II stopnia wybiera specjalność podczas rekrutacji.

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia II stopnia
na kierunek budownictwo w roku akademickim 2021/2022

§ 1.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Budownictwo, mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I stopnia kierunku Budownictwo.

§ 2.

Pozostałe zasady rekrutacji i terminy są zgodnie z odpowiednimi Uchwałami Senatu ATH.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia II stopnia
na kierunek inżynieria materiałowa w roku akademickim 2021/2022:

§ 1.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Inżynieria materiałowa, mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa.

§ 2.

Na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa mogą także ubiegać się absolwenci szkół wyższych, z dyplomem ukończenia technicznych studiów I stopnia (inżynierskich) na innych kierunkach, przy czym w tym przypadku stosowana będzie indywidualna organizacja studiów w zakresie dodatkowych przedmiotów wyrównawczych w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Wykaz tych przedmiotów będzie każdorazowo ustalany przez Dziekana i zajęcia te będą odpłatne.

 § 3.

Pozostałe zasady rekrutacji i terminy są zgodnie z odpowiednimi Uchwałami Senatu ATH.​

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia II stopnia
na kierunek inżynieria środowiska w roku akademickim 2021/2022 

§ 1.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Inżynieria Środowiska, mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska.

§ 2.

Na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą także ubiegać się absolwenci szkół wyższych, z dyplomem ukończenia technicznych studiów I stopnia (inżynierskich) na innych kierunkach, przy czym w tym przypadku stosowana będzie indywidualna organizacja studiów w zakresie dodatkowych przedmiotów wyrównawczych. Wykaz tych przedmiotów będzie każdorazowo ustalany przez Dziekana i zajęcia te będą odpłatne.

§ 3.

Pozostałe zasady rekrutacji i terminy są zgodnie z odpowiednimi Uchwałami Senatu ATH.

Wydział Zarządzania i Transportu

Szczegółowe kryteria rekrutacji na studia drugiego stopnia  kierunek Zarządzanie w roku akademickim 2021/2022:

 

1) O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia kierunek Zarządzanie (studia  4-semestralne) mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia licencjackich  i inżynierskich posiadający tytuł licencjata i/lub inżyniera oraz absolwenci studiów II stopnia posiadający tytuł magistra po wszystkich kierunkach.

2) O przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia kierunek Zarządzanie (studia 4-semestralne) mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia licencjackich  i inżynierskich posiadający tytuł licencjata i/lub inżyniera oraz absolwenci studiów II stopnia posiadający tytuł magistra po wszystkich kierunkach.

Szczegółowe kryteria rekrutacji na studia drugiego stopnia kierunek Transport w roku akademickim 2021/2022

 

1) O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia kierunek Transport (studia 3-semestralne) mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich I stopnia, po kierunku transport i innych kierunkach w zakresie eksploatacji oraz budowy środków transportu, logistyki i automatyki, posiadający tytuł inżyniera oraz udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

2) O przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia kierunek Transport (studia 3-semestralne) mogą ubiegać się absolwenci studiów inżynierskich I stopnia, po kierunku transport i innych kierunkach w zakresie eksploatacji oraz budowy środków transportu, logistyki i automatyki, posiadający tytuł inżyniera oraz udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Wydział Humanistyczno-Społeczny

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia
na Wydziale Humanistyczno-Społecznym

na rok akademicki 2021/2022

FILOLOGIA

1.

Szczegółowe kryteria rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska (4 semestry). Na I rok studiów mogą ubiegać się:

 1. na specjalizację nauczycielską – tylko absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska o specjalizacji nauczycielskiej;
 2. na specjalizację tłumaczeniową:
 1. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia angielska;
 2. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków pokrewnych, tzn.:
  • filologia,
  • filologia polska,
  • filozofia,
  • historia,
  • kulturoznawstwo,posiadających świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie, co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, np. Certificate of Advanced English (CAE)
 3. absolwenci studiów wymienieni w punkcie b) – nie posiadający świadectwa znajomości języka, ale posiadający znajomość języka na poziomie minimum B2 – mogą złożyć dokumenty na studia pod warunkiem przystąpienia do weryfikacyjnego testu językowego.

Od kandydatów wymienionych w ust. 2 punkty b) i c) wymagane będzie uzupełnienie efektów kształcenia niezbędnych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku i specjalności/specjalizacji, realizowane w formie odpłatnego programu wyrównawczego ustalanego indywidualnie dla każdego kandydata.

2.

Szczegółowe kryteria rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia hiszpańska (4 semestry). Na I rok studiów mogą ubiegać się:

 1. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia hiszpańska lub kierunku filologia, specjalność filologia hiszpańska;
 2. absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych z obszaru nauk humanistycznych, tj. filologia, filologia polska, filozofia, historia, kulturoznawstwo, posiadający świadectwo znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 3. absolwenci studiów wymienieni w ust. 2 – nie posiadający świadectwa znajomości języka, ale posiadający znajomość języka hiszpańskiego na poziomie minimum B2 – mogą złożyć dokumenty na studia pod warunkiem przystąpienia do weryfikacyjnego testu językowego.

Od kandydatów wymienionych w ust. 2 i 3 wymagane będzie uzupełnienie efektów kształcenia niezbędnych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku i specjalności/specjalizacji, realizowane w formie odpłatnego programu wyrównawczego ustalanego indywidualnie dla każdego kandydata.

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia
na Wydziale Humanistyczno-Społecznym na rok akademicki 2021/2022.

 

FILOLOGIA POLSKA

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, na kierunku: filologia polska (4 semestry)  w roku akademickim 2021/2022:

Na I rok studiów mogą ubiegać się:

– na specjalność: nauczycielską:

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej

– na specjalność: projektowanie komunikacji (communitation design):

 • absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej
 • absolwenci innych kierunków humanistycznych i społecznych (np. związanych z komunikacją społeczną, mediami, dziennikarstwem) mogą zostać przyjęci pod warunkiem uzupełnienia w trakcie studiów płatnego programu wyrównawczego.

Kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia
na Wydziale Humanistyczno-Społecznym
na rok akademicki 2020/2021.

 

PEDAGOGIKA

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia na kierunku: pedagogika – profil praktyczny (4 semestry). Na I rok studiów mogą ubiegać się:

1) na specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna oraz specjalność edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju:
– absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna lub specjalność edukacja elementarna i wczesne wspomaganie rozwoju;
– absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, których studia obejmowały co najmniej jedną z poniższych specjalności: edukacja elementarna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe, zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.
2) na specjalność resocjalizacja i socjoterapia:
– absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalność resocjalizacja i socjoterapia;
– absolwenci szkół wyższych publicznych i niepublicznych z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku pedagogika, których studia obejmowały co najmniej jedną z poniższych specjalności: resocjalizacja z terapią, resocjalizacja i profilaktyka społeczna, resocjalizacja inkluzyjna, resocjalizacja, resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna, resocjalizacja i bezpieczeństwo publiczne, resocjalizacja z profilaktyką społeczną, socjoterapia i resocjalizacja, diagnoza i terapia w resocjalizacji, resocjalizacja i patologie społeczne.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia (magisterskie)
na kierunku pielęgniarstwo 

w roku akademickim 2021/2022

1.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022.

O przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo.

Pozostałe zasady rekrutacji i terminy są zgodne z odpowiednimi Uchwałami Senatu ATH.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia (magisterskie)
na kierunku Zdrowie publiczne
w roku akademickim 2021/2022

 

1.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Zdrowie publiczne w roku akademickim 2021/2022.

O przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia kierunku Zdrowie publiczne mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na  kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Pozostałe zasady rekrutacji i terminy są zgodne z odpowiednimi Uchwałami Senatu ATH.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831