Zasady przyjęć

Wszystkie kierunki studiów
dla zdających egzamin dojrzałości
(z wyjątkiem kierunku: filologia)

Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

 

WR = 4P + JO

 

gdzie:
P   liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej z przedmiotu podstawowego (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019
z dnia 18 czerwca 2019 r.) dla każdego kierunku. Maksymalna liczba punktów P = 200.
JO – liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matury pisemnej lub ustnej (brana pod uwagę jest ocena korzystniejsza dla kandydata) z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.)
Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

 

Dla kierunku pielęgniarstwo studia niestacjonarne pomostowe I stopnia, gdy kandydaci, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, otrzymają jednakową liczbę punktów o przyjęciu na studia, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:

Ocena

Liczba punktów

Rok wydania świadectwa

przed 1992 r.
skala ocen 3 – 5

1992 – 2006 r.
skala ocen 2 – 6

celujący

200

bardzo dobry

200

150

dobry

133

115

dostateczny

  67

  70

dopuszczający

   –

  30

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831