Zasady przyjęć

Wszystkie kierunków studiów
dla zdających egzamin maturalny
(z wyjątkiem kierunku: filologia)

Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku „filologia”, wyliczony zostanie wg wzoru:

 

WR = 4P + JO

 

gdzie:
P liczba punktów określana na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.)

 

W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

 

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 2, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów  P = 200.
JO – liczba punktów określana na podstawie wyników  z części pisemnej egzaminu maturalnego z  języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Senatu ATH nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.)

 

W przypadku, gdy kandydat:
a) zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;
b) zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;
c) zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

 

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 2, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
Maksymalna liczba punktów JO = 200.

 

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu z listy wymienionych w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu ATH  nr 1427/06/VI/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., brak oceny z tego przedmiotu  nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831