Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

1. kopia świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczonych przez uczelnię (oryginały do wglądu) w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

 

2. kopia  świadectwa  dojrzałości  i  dyplomu  (zarówno  absolwenci  liceum medycznego, jak i absolwenci medycznych szkół zawodowych – oryginały do wglądu), poświadczonych przez uczelnię – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo, studia niestacjonarne pomostowe pierwszego stopnia;

 

3. ankieta osobowa, podanie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną  w Bielsku-Białej – do pobrania w systemie e-Rekrutacja, zakładka: Wydruki;
WAŻNE! Druki można pobrać  po wybraniu terminu wpisu na studia

 

4. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, którą należy wpłacić na konto podane w systemie e-Rekrutacja
Uwaga!
W tytule przelewu należy podać kod wpłaty, który będzie dostępny w systemie e-Rekrutacja w zakładce: „Co mam zrobić dalej”. Brak właściwego kodu spowoduje, że opłata nie zostanie właściwie zaksięgowana i nie uzyskasz statusu kandydata.

 

5. fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonana według podanych wcześniej wymagań, wprowadzona do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata ze swojego konta w menu „Twoja fotografia”;

 

oraz dokumenty wymagane do wpisu:

 

1. karta wpisu na listę studentów, oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne do pobrania w systemie e-Rekrutacja zakładka: Wydruki
WAŻNE! Druki można pobrać  po wybraniu terminu wpisu na studia

 

2. dostarczenie potwierdzenia wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł, którą należy wpłacić tradycyjnie lub poprzez bankowość internetową
na poniżej podane konto:

PKO S.A.
nr konta 02 12404142 11110000 48278261
w tytule przelewu należy wpisać: „Opłata za Elektroniczną Legitymację Studencką

Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce (białej, wiązanej)

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831