Wymagane dokumenty – studia II stopnia

Wymagane dokumenty w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia drugiego stopnia:

  1. kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona przez uczelnię (oryginał do wglądu);
  2. zaświadczenie o wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;
  3. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki);
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej (do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki);
  5. karta wpisu na listę studentów – (do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki);
  6. fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonana według podanych wcześniej wymagań, wprowadzona do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka: Moje konto/Formularze osobowe/Zdjęcie);
  7. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł;
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (do pobrania z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów zakładka: Zgłoszenia rekrutacyjne/Dokumenty i dalsze kroki)
  9. potwierdzenia uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 zł

Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831