Wymagane dokumenty – studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Dokumenty wymagane od cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie
na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

a) podanie do Rektora o przyjęcie na studia,
b) kserokopia świadectwa maturalnego (wraz z suplementem i oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał świadectwa do wglądu),
c) fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, bez nakrycia głowy, w stroju galowym na jasnym tle (zgodnie z wymogami jak przy dowodzie osobistym) oraz fotografia w wersji elektronicznej, wykonanej według podanych wcześniej wymagań, wprowadzone do systemu elektronicznej rejestracji przez kandydata,
d)  kserokopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
e)  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski),
f) poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną  w Bielsku-Białej;

 

Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie
na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
zobowiązują się przedłożyć w razie potrzeby

a) suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty, jeżeli nie są wskazane w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, zaliczone przez kandydata w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami, lub

b)  dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat.

#StudiujNaATH

Inspirujemy nauką

Informator System e-Rekrutacja

Dane adresowe

Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961, NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator: ATH_Bielsko_Biala

konto bieżące:
Bank Pekao S.A. 02 12404142 11110000 48278261
Inne konta:
Studia Podyplomowe: 21 12404142 11110010 54573476
Kursy: 66 12404142 11110010 54573636
Konferencje: 73 12404142 11110010 54572831